Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Ilma rahuta ei ole majanduskasvu, jõukust ega tulevikku

Rahu nimel tasub võidelda iga päev

Euroopa Liidu olemasolu mõte seisneb peamiselt selles, et EL on kindlustanud oma liikmesriikide vahel rahu juba üle seitsmekümne aasta. Samuti õigustab ELi olemasolu abi, mida ta on osutanud Ida-Euroopa riikidele läänega taaslõimumisel. Ilma liiduta ei oleks see nii lühikese aja jooksul võimalik olnud. Euroopa Liit tekitab inimestes kuuluvustunnet ja tugevdab Euroopa identiteeti.

Ürituste kalender

22.–23.11.2018, Ateena, Kreeka

EMSK 12. kodanikuühiskonna meediaseminar – Euroopa väärtuste tugevdamine

28.11.2018, Brüssel

EMSK tarbijaküsimusi käsitlev tippkohtumine

12.–13.12.2018, Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

Lühidalt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee delegatsioon pidas Albaania partneritega aru sotsiaaldialoogi ja noorsoopoliitika teemal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed kohtusid 24.–25. septembril Tiranas Albaania kodanikuühiskonna esindajatega, et arutada sotsiaaldialoogi seisu Albaanias ning väidelda noorsoopoliitika ja noorte osalemise üle poliitikas.

Viis küsimust Eleonora Di Nicolantoniole

Eleonora Di Nicolantonio on alates 1. oktoobrist 2018 EMSK teabevahetuse osakonna uus juhataja, kes võttis ameti üle Peter Lindvald-Nielsenilt.

#JubelFestival – EMSK liikmed arutavad uusi ideid seoses Euroopa tulevikuga

Juubelifestival kui esimene Euroopa demokraatia festival Belgias toimus laupäeval, 22. septembril 2018 Leopoldi pargis Brüsselis. Festivalil oli võimalus vahetada mõtteid ja kogemusi ning õppida. Komitee liikmed Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert ja Daniel Mareels juhtisid arutelu Euroopa tuleviku üle. See on teema, mis peatseid Euroopa Parlamendi valimisi silmas pidades on eriti oluline.

 

Euroopa mõistmine emakeeles

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas näituse „EL räägib sinu emakeeles“, et tähistada 60 aasta möödumist Euroopa Liidu esimese õigusakti, määruse nr 1/58 vastuvõtmisest. Selle õigusaktiga määrati kindlaks ELi institutsioonides kasutatavad töökeeled. Näitusega avaldatakse tunnustust mitmekeelsele Euroopale ja selle rikkusele.

EMSK uudised

EMSK kodanikuühiskonna auhinna nimel on võistlustules 27 riigi projektid

#CivSocPrize @EU_EESC

Komitee auhinnale on laekunud 148 kandideerimistaotlust. Sel aastal antakse auhind innovatiivsetele algatustele, mis edendavad identiteete, euroopalikke väärtusi ja kultuuripärandit Euroopas

ELi tasandil organiseeritud kodanikuühiskonda esindav Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutas 50 000 eurose fondiga auhinnaalgatuse välja juunis. Kandideerida sai kuni 7. septembrini. Selleks päevaks oli laekunud taotlusi 27 liikmesriigist, mis viitab kodanikuühiskonna huvi kasvule auhinna vastu, sest 2017. aastal oli esindatud vaid 20 riiki.

Komitee pooldab ambitsioonikat ELi eelarvet vähemalt 1,3 % ELi kogurahvatulust

Septembrikuu täiskogu istungjärgul, millel osales ka eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther Oettinger ja millel arutati ELi mitmeaastast finantsraamistikku perioodiks 2021–2027, kutsus EMSK – kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga – üles koostama ambitsioonikat eelarvet suurusega vähemalt 1,3 % kogurahvatulust. Selline eelarvemaht annaks ELile vahendid praeguste ja tulevaste väljakutsetega toimetulekuks. Kokkulepe tugeva eelarve osas enne Euroopa Parlamendi valimisi 2019. aasta mais saadaks olulise poliitilise signaali ja tagaks oluliste programmide tegevuse viivitamatu alustamise.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konverentsil kutsuti üles tõeliselt pühenduma ambitsioonikale 2020. aasta järgsele ühtekuuluvuspoliitikale

Euroopa Komisjon ettepanekud tugeva 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika kohta hõlmavad palju positiivset, kuid ei ole piisavalt ambitsioonikad. Ühtekuuluvuspoliitika eelarve, mida on vähendatud võrreldes eelmise perioodiga 10 %, et ole piisav selleks, et rahuldada praeguse poliitilise tegevuse ja keskkonna vajadusi. Lõplik kokkulepe ELi eelarve kohta perioodil 2021–2027 tuleb saavutada enne ELi 2019. aasta valimisi, arvestades ELi ees seisvaid väljakutseid.

Soolise digilõhe kaotamine suurendaks Euroopa SKPd 16 miljardi euro võrra

Sooline digilõhe on juba varases lapseeas algava naiste diskrimineerimise tagajärg. Komitee soovitab kasutada mitmetasandilist käsitlust ja terviklikke poliitikameetmeid, et tegeleda ebavõrdsuse eri allikatega.

Igat liiki töösuhetes olevatele töötajatele peab olema tagatud piisav sotsiaalkaitse

Juurdepääs sotsiaalkaitsele on õiglasema ühiskonna keskne element, siiski ei ole see üha sagedamini kättesaadav paljudele inimestele Euroopa tööturul ja eelkõige neile, kes on hõivatud uute töövormidega või on füüsilisest isikust ettevõtjad – nii hoiatas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses, mille teemaks oli Euroopa Komisjoni sotsiaalkaitsele juurdepääsu käsitlev ettepanek.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees tutvustati Euroopa kodanikualgatust „Minority SafePack“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 20. septembri istungil tutvustasid Euroopa kodanikualgatuse „Minority SafePack“ algatajad oma taotlust, millega soovitakse parandada rahvus- ja keelevähemusse kuuluvate isikute kaitset Euroopas

Tarbijakaitse-eeskirjadega tuleks ühtviisi nii kaitsta tarbijaid kui ka aidata kauplejatel toime tulla häiretega, mille on põhjustanud Euroopas hoogustuv e-kaubandus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 20. septembri istungil sai komisjoni kavandatud uuele kokkuleppele tarbijatega osaks Euroopa ettevõtjate ja tarbijate esindajate üksmeelselt leige vastuvõtt. Paketi kohta seisukohta võttes küsib komitee, kas uus kokkulepe täidab lubaduse viia Euroopa tarbijakaitseõigus vastavusse digiajastu nõuetega. Komitee arvates tulnuks esmajoones keskenduda kehtivate tarbijakaitse-eeskirjade tegelikule jõustamisele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab töökohtadel tehisintellekti kaasamist, kuid asetab aruka tehnoloogia kasutuselevõtul töötajad esikohale

EL peab tagama, et tehisintellekti revolutsioon ei ohustaks töö kvaliteeti Euroopas. Inimeste ja masinate vaheline koostoime peab olema reguleeritud nii, et inimestest ei saaks kunagi masinate käsutäitjad, rõhutab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses, mis võeti vastu komitee septembri täiskogu istungjärgul.

Kõik ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas tuleb keelustada ning kõiki ettevõtjaid tuleb kaitsta

Ebaausad kaubandustavad põhjustavad negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid mõjusid. Komisjon on tunnistanud, et toiduainete tarneahel on ebaausate kaubandustavade suhtes eriti haavatav. Siiski ei minda toiduainete tarneahela ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi ettepanekus piisavalt kaugele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles kehtestama veebiplatvormidele kohustuslikud meetmed väärinfo vastu võitlemiseks

Sotsiaalmeedia platvormid peaksid muutuma vastutustundlikumaks ja järgima rangeid reegleid. Komitee nõustub Euroopa Komisjoniga, et see oleks suur samm edasi väärinfo probleemi lahendamisel. Samas ei ole komisjoni ettepanekus esitatud praktilisi samme, millega neid eesmärke saavutada. Martin Sieckeri koostatud arvamuses, mis võeti vastu komitee täiskogu 19. septembri 2018. aasta istungjärgul, kutsub komitee komisjoni üles võtma kasutusele kohustuslikud meetmed.

Komisjoni uus digitaalturu ettepanek kaitseb VKEsid

Euroopa Komisjoni kavandatav uus digitaalse ühtse turu määrus ei kaitse mitte ainult e-kaubanduse tarbijaid, vaid esimest korda ka VKEsid. Veebiplatvormidel ja otsingumootorites tegutsevad ettevõtjad saavad edaspidi lahendada võimalikke konflikte kohtuväliselt. Seda edusammu rõhutatakse Marco Vezzani koostatud arvamuses, mis võeti vastu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 19. septembri 2018. aasta istungjärgul.

Euroopa Komisjoni keskkonnaalast tegevuskava iseloomustab terav ambitsioonide ja vahendite puudus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hoiatab, et Euroopa Komisjoni keskkonnaalane tegevuskava, mille eesmärk on ELi keskkonnaõiguse kehva ja ebaühtlase rakendamise ning keskkonnaalase juhtimise parandamine kogu ELis, näitab teravat ambitsioonide ja vahendite puudust, pakkudes meetmeid, mis on liikmesriikide rikkumiste asjakohaseks ja ühetaoliseks karistamiseks liiga nõrgad.

Komitee toetab komisjoni ettepanekut investeerida arukasse, ohutusse ja säästvasse liikuvusse

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ning Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc osalesid komitee täiskogu 20. septembri 2018. aasta istungjärgul aktiivses arutelus liikuvuse üle. Komitee liikmetega peetud arutelus keskenduti sellistele teemadele nagu sobiv õigusraamistik hästitoimiva Euroopa ühtse transpordipiirkonna tagamiseks, maismaatranspordi tehnoloogia digiteerimine, elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide parem koostalitlusvõime ja investeeringud puhtasse elektrienergiasse.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab Euroopa ühendamise rahastu eelarve suurendamist pärast 2020. aastat.

Suurem eelarve, võrkude suurem koostoime, jätkuv tehniline tugi, taas suund elektrienergia projektidesse investeerimisele ja kaheotstarbeline tsiviil-militaartaristu. Arvamuse koostasid Aurel Laurențiu Plosceanu ja Graham Watson ning see kiideti heaks komitee täiskogu 19. septembri 2018. aasta istungjärgul. Komitee toetab selles laias laastus Euroopa ühendamise rahastu uut määrust (2021–2027) ja juhib tähelepanu valdkondadele, kus on veel arenguruumi.

Uudiseid rühmadelt

Euroopa sotsiaalne mudel – kas me globaliseerinud maailmas saame seda veel endale lubada?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Sotsiaalse edu säilitamiseks on meil vaja majanduslikku edu. Euroopa sotsiaalse mudeli jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb meil tõsta selle tõhusust ning suurendada Euroopa tootlikkust. Need olid peamised järeldused arutelul „Euroopa sotsiaalne mudel – kas me globaliseerinud maailmas saame seda veel endale lubada?“, mis toimus Sopotis, Poolas, 27. septembril 2018.

Vastulöök euroskeptitsismile

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Sel kuul kohtus töötajate rühm Viinis, et arutada nii Austria eesistumisega seonduvat kui ka Euroopa töötajate ja kodanike ees seisvaid ohte ning ametiühingute strateegiaid nende käsitlemiseks.

Populismi vastu võitlemine on kõigi vastutus

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Majanduslik edasiminek ja sotsiaalne stabiilsus on kaks suurepärast relva euroskeptitsismi vastu võitlemisel, aga üksnes nendest ei piisa. Austrias Feldkirchis 11. oktoobril 2018 koostöös Voralbergi töötajate kojaga korraldatud konverentsil vaatles komitee Euroopa mitmekesisuse rühm seda, kuidas ja miks on populism ELis üha enam kanda kinnitamas, ja juhtis tähelepanu rollile, mis kodanikuühiskonnal võib selle vastu võitlemisel olla.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Euroopa väärtuste tugevdamine

Kodanikuühiskonna roll väärtuste pärandi kaitsmisel, edendamisel ja tugevdamisel Euroopa Parlamendi valimiste eel

12. kodanikuühiskonna meediaseminaril, mis toimub Ateenas 22.–23. novembril, käsitleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa väärtusi kui osa Euroopa pärandist.

Edvard Stepančič ja piiriülene konstruktivism

Oktoobrikuise täiskogu istungjärgu raames toimub 6. korruse fuajees maalinäitus „Edvard Stepančič ja piiriülene konstruktivism“. Näitusel, mille avab EMSK president Luca Jahier kolmapäeval, 17. oktoobril kell 13.00, on välja pandud 21st originaalteosest koosnev erakogu.

Näitus „Food for Thought“

Novembris on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees üleval maalinäitus „Food for Thought“. Näitusel on väljas kuulsa kunstniku Bruce Thurmani 25 õlimaali lõuendil. Maalid on esitatud illustreeritud kokaraamatuna, mis kujutab endast reisi läbi Euroopa retseptide, kus näidatakse erinevaid toidukultuure.