Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab kahetsust asjaolu üle, et mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole heaks kiitnud ülemaailmset rännet käsitlevat kokkulepet, mis on komitee arvates suurepärane võimalus saavutada edasiminek üleilmsel tasandil ELi ühtse seisukoha kujundamisel rände küsimuses.

Komitee omaalgatuslikus arvamuses „Ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe rakendamine ELi väärtustele tuginedes“ rõhutatakse, et kõnealune kokkulepe ei ole siduv leping ja ei too seega ELi liikmesriikidele kaasa mingeid uusi kohustusi.

Küll aga tugineb kokkulepe täiel määral ELi põhiväärtustele nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ning inimõiguste ja vähemuste õiguste austamine, nii nagu see on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

„Kokkulepe ei ole iseenesest ei revolutsiooniline ega radikaalne, vaid pakub mitmepoolse koostööraamistiku päritolu-, transiidi- ja sihtriikidele,“ ütles arvamuse raportöör José Antonio Moreno Díaz.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kes on ELi institutsioonide seas turvalise ja korrapärase rände eestkõneleja, soovib ka ELis õhutada selleteemalist institutsioonilist arutelu.

Kõnealune kokkulepe võib olla suurepärane lähtepunkt rände teemal peetavaks faktipõhiseks aruteluks, milles vaadeldaks, kuidas omavahel lepitada ELi liikmesriikides valitsevaid erinevaid suhtumisi, märkis José Antonio Moreno Díaz (ll)