EMSK nõuab transpordi senisest integreeritumat käsitlusviisi

Transpordil on oluline osa kestliku arengu reaalsuseks muutmisel. See aitab kaasa majandusele, kaubandusele ja tööhõivele, kuid tõstatab ka küsimusi seoses keskkonna, liikluse ja ohutusega. Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala koostatud komitee arvamuses antakse ülevaade ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ning palutakse komisjonil – pakkudes valdkonnaülest käsitlusviisi, millesse on hõlmatud majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaalased aspektid – töötada välja uus ja integreeritud raamistik ELi tulevase transpordipoliitika jaoks.

„Transport on üks Euroopa Liidu keskseid poliitikavaldkondi, ent kahjuks iseloomustab selle poliitika kujundamist ikka veel kapseldunudmõtteviis, mille tagajärjeks on üsna killustatud käsitlusviisid ja algatused. Näiteks turuküsimused on osa transpordipoliitikast, samal ajal kui kliima- ja energiaküsimused kuuluvad energialiidu alla,“ ütles Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Digiteerimise ja robotiseerimisega kaasnevaid võimalusi ja väljakutseid tuleb ka asjakohaselt juhtida. „Inimeste ja kaupade liikuvuse võimaldamiseks peab transport olema juurdepääsetav, taskukohane, sujuv, tõhus, ohutu ja turvaline. Selleks ja kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega on meil vaja teha märkimisväärseid investeeringuid asjakohasesse taristusse, innovatsiooni ja tõhusatesse transpordisüsteemidesse, sealhulgas ühistransporti,“ lausus Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Arvamuses rõhutatakse samuti, et kodanikuühiskonna kaasamine transpordipoliitika koostamisse ja rakendamisse on väga oluline. Avalik sektor peab siin olema kesksel kohal, kuid samuti tuleb hõlbustada alt-üles algatusi ja partnerlusi. (mp)