Kiiresti on vaja rohkem meetmeid viivislaenude vähendamiseks

NPLs

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekuidviivislaenude kohta. Ehkki komitee soovitab koostada kavandatud määruse kohta mõjuhinnangu, leiab ta, et need ettepanekud aitavad tugevdada majandus- ja rahaliitu ning liikuda pangandusliidu lõpuleviimise suunas.

ELi tasandil on vaja lisameetmeid, et vähendada viivislaenude koguarvu ja vältida nende kuhjumist. Samuti on esmatähtis kõrvaldada probleemsed laenud finantseerimisasutuste kontodelt, et vältida tulevikus ülemäärase võlgnevuse tagajärgi ning võimaldada pankadel keskenduda ettevõtjatele ja eraisikutele laenude andmisele. Krediidiasutused peaksid edaspidi tagama vastutustundliku laenuandmise.

Kõnealuseid komisjoni ettepanekuid käsitlevas komitee arvamuses seatakse kavandatava kohustusliku usaldatavusjärelevalve kaitsemehhanismide kontekstis kahtluse alla kõigile sobiva ühtse lahenduse põhimõte ja uute viivislaenude jaoks reservide loomise ajakava. Kaitsemehhanismide loomisel tuleb võtta arvesse erinevusi riiklikus tsiviilõiguses ja tsiviilkohtumenetluste pikkuses. Kavandatav ajakava võib sundida pankasid uusi viivislaenusid kiiresti müüma, tekitades asjaomastele ettevõtjatele kahju.

Seega on äärmiselt soovitatav hinnata kavandatava määruse mõju pankadele, kodumajapidamistele laenamisele, VKEdele ja SKP kasvule, et teha kindlaks, kas see määrus on sobilik ja tõhus.

Komisjoni ettepanekutes soodustatakse viivislaenude järelturgude arendamist. Komitee on arvamusel, et reguleerivad asutused ei tohi viivislaenude müüki ergutada, sest on oht, et viivislaenude müügihind on järelturgudel madalam kui nende väärtus pangasisesel sissenõudmisel. (jk)