Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab lõppu vee erastamisele

Komitee on arvamusel, et kodanikualgatusele „Right2Water“ tuginedes ajakohastatud joogiveedirektiiv peaks põhinema WHO suunistel ja hõlmama inimõigust pääseda ligi puhtale veele. Joogiveedirektiivi käsitlevas komitee arvamuses taotletakse vee erastamise lõpetamist ja soovitatakse võtta meetmeid, et motiveerida inimesi kasutama seda piiratud ressurssi läbimõeldult. Komitee soovib ka ennetada mineraalvee tootmises esineda võivaid probleeme.

Komitee peab kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanekus ei tunnustata selgelt üldist õigust joogivee ja kanalisatsiooni kättesaadavusele, mida nõutakse Euroopa kodanikualgatuses ja kestliku arengu eesmärkides. WHO mudel, mis põhineb ühe inimese kohta päevas kasutataval minimaalsel veekogusel, võib kasutamiseks olla hea alternatiiv.

„Joogivesi on esmatähtis hüve, mis on kõigi inimeste tervise, heaolu ja väärikuse seisukohast väga oluline ning võtmetähtsusega tegur majandus- ja tootmistegevuse jaoks, ning seda ei tohiks enam erastada“, ütles arvamuse raportöör Gerardo Larghi.

Tuleks rakendada nii üksikisikutele kui ka tööstusele ja põllumajandusele suunatud asjakohaseid meetmeid, et takistada vee ebaratsionaalset kasutamist.

Ennetavad meetmed, sh tööstuse ümberkorraldamine ja töötajate ümberõpe peaksid aitama leevendada oodatavat mõju mineraalvee tootjatele. (sma)