Montenegro EL-ga ühinemise põhiprioriteetide hulgas on sotsiaalpoliitika reformid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ja Montenegro kodanikuühiskonna esindajad kohtusid 17. juulil Podgoricas, et arutada Montenegro EL-ga ühinemise läbirääkimiste hetkeseisu ja sellega seonduvat edasist tööd ning võtsid vastu ühisdeklaratsiooni.

ELi ja Montenegro ühine nõuandekomitee kutsus Montenegro valitsust üles tegema suuremaid jõupingutusi, et täita läbirääkimiste peatükkide sulgemiseks seatud kriteeriumid, eelkõige vahekriteeriumid seoses õigusriigiga.

Seoses sotsiaalpoliitika ja tööhõivega rõhutas ühine nõuandekomitee tööõiguse tähtsust tööturu struktuurireformide alusena, samuti oleks see kasulik ka riigi üldisele majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale. Selleks et valmistada ette töötajate vaba liikumist, kutsus ühine nõuandekomitee Montenegro ametiasutusi üles aegsasti alustama ettevalmistusi, osalemaks sotsiaalkindlustuse süsteemide koordineerimises ja Euroopa tööturuasutuste võrgustikus (EURES), samuti Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamiseks. Mis puutub meedia ja riigi kodanikuühiskonna organisatsioonide olukorda, siis väljendas ühine nõuandekomitee muret ajakirjandusvabaduse pärast, eelkõige seoses riikliku avalik-õigusliku ettevõtte RTCG-ga.

Ühise nõuandekomitee järgmine, 12. koosolek toimub Brüsselis 2018. aasta teisel poolel. Ühisesse nõuandekomiteesse kuulub 12 liiget, kuus kummaltki poolelt, esindades EMSK-d ja Montenegro kodanikuühiskonda. (ks)