Euroopa peab tegema rohkem, et kaitsta puuetega naisi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsus ELi institutsioone ja liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, et kaitsta puuetega naisi ja tüdrukuid, kes kogevad ELi ühiskonnas ikka veel mitmest diskrimineerimist nii oma soo kui ka puude tõttu, mis sageli viib nende sotsiaalse tõrjutuseni.

Kuigi nad moodustavad 16% kõigist Euroopa naistest, on see 40 miljonist naisest koosnev rühm Euroopa ühiskonnas üks haavatavamaid ja tõrjutumaid.

Juulis vastu võetud arvamuses märkis komitee, et ELis ja selle liikmesriikides puudub praegu tugev õigusraamistik kõigi puuetega naiste ja tüdrukute inimõiguste kaitsmiseks ja kindlustamiseks.

„Puuetega naised vajavad erilist tuge, ent üheski ELi strateegias – ei naiste strateegias ega puuetega inimeste strateegias – ei keskenduta asjakohaselt puuetega naistele. Tundub, nagu neid ei olekski olemas, nagu oleksid nad teistest inimestest vähem väärtuslikud,“ ütles arvamuse raportöör Gunta Anča.

Komitee innustas ELi ja selle liikmesriike kohaldama ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja iseäranis selle artiklit 6, mis käsitleb puuetega naisi.

Komitee rõhutas, et ELi riigid peavad ühinema naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (nn Istanbuli konventsioon) – puuetega naistel on kolm kuni viis korda suurem tõenäosus vägivalla ohvriks langeda.

Arvamuse tulemusi kasutatakse raportis, mille Euroopa Parlament koostab sügisel sama teema kohta. (ll)