Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab finantstehnoloogia tegevuskava, kuid teatud reservatsioonidega

Euroopa Komisjoni kavandatud meetmed finantssektori tehnoloogia arendamiseks Euroopas tuleb kohandada nii, et leitaks tasakaal turu elavdamise ning finants- ja majandussüsteemi ohutuse ja stabiilsuse vahel. Komitee arvates on esitatud tegevuskava hea alguspunkt, aga vaja on lisameetmeid, et kasutada ära finantstehnoloogia täispotentsiaal ning tagada kindlus, kaitse ja võrdsed turutingimused kõigile turul osalejatele.

Komitee arvates peaksid finantstehnoloogia sektoris osalejatele kehtima samad eeskirjad nagu finantssektoris, iseäranis vastupidavusvõime, küberjulgeoleku ja järelevalve valdkonnas ning vaja on eeskirju, mis tagavad finantstehnoloogia ühetaolise arendamise ELis. Komisjon peaks täpsustama, milline on pilvandmetöötluse teenuseid pakkuvate ettevõtjate vastutus seoses nende käsutuses olevate isikuandmete kaitsega, ning kehtestama võimalikud eeskirjad.

Samas toetab komitee komisjoni tegevuskava, sest see võib aidata kaasa kapitaliturgude liidu, majandus- ja rahaliidu ning digitaalse ühtse turu lõpuleviimisele. Samuti tervitab komitee komisjoni ettepanekuid, millega kehtestatakse raamistik ühisrahastamisteenustele, sest sellega pakutakse uusi võimalusi ning suuremat kindlust ja kaitset kõigile turuosalistele. Aga vähemalt esialgsetes etappides tuleks veelgi rohkem keskenduda ühisrahastamisteenuste ja -turgudega seotud riskidele, et need paremini määratleda või neid võimalusel vähendada, ning tagada kõigi poolte jaoks kindlus ja kaitse.

Lisaks tuleks paremini tegeleda ühisrahastamisteenustega seotud rahapesu, terrorismi rahastamise ja maksustamise küsimustega. Samuti tuleks kehtestada sätted, mille alusel regulaarselt jälgida ja hinnata ELi kavandatud režiimi. (jk)