Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Lõpuks on suvi ja puhkuseaeg käes! Ideaalne aeg taastuda, aga ka hea võimalus avardada meie silmaringi: reisida piiri taha, avastada uusi kultuure, õppida uusi keeli, leida inspiratsiooniallikaid jne.

Ja siis tagasi tööle, kus avanevad mitmedki uued perspektiivid, kui Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni uued koosseisud alustavad tööd.

Ürituste kalender

Lühidalt

Kodanikuühiskonna auhind 2019 pühendatakse naiste mõjuvõime suurendamisele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pühendab oma maineka 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinna naiste mõjuvõimu suurendamisele ja võrdõiguslikkuse eest võitlemisele

Kandideerimine 2019. aasta auhinnale on nüüd avatud.

 

Komitees toimus ELi ja Hiina kohtumine liftide ohutuse standardimise teemal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikme Antonello Pezzini algatusel võõrustas komitee 9. juulil 2019 Hiina Rahvavabariigi reguleerivate asutuste esindajaid.

 

Uued väljaanded

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2018. aasta saavutused – nii minevikku kui tulevikku vaadates

Brošüüris „Komitee 2018. aasta saavutused – nii minevikku kui tulevikku vaadates“ tuuakse välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2018. aasta töö mõningad tipphetked.

EMSK uudised

ELi eesistujariik Soome tutvustab kestlikkusele ja heaolule tuginevat programmi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 18. juuli istungjärgul osales külalisena Soome sotsiaal- ja terviseminister Aino-Kaisa Pekonen, kes tutvustas Soome eesistumisaja prioriteete. Seejuures keskendus ta iseäranis kestlikkusele ja kodanike heaolule. Eesistumisaja muude prioriteetide hulgas tõstis Aino-Kaisa Pekonen esile ka õigusriigi põhimõtte ja ELi väärtuste edendamist. 

Conny Reuter: „Meie eesmärk on edendada edumeelse ja kaasava Euroopa kodanikuühiskonna dialoogi“

Täiskogu istungjärgu raames korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. juulil arutelu Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide ja võrgustike komiteesisese kontaktrühma aseesimehe Conny Reuteriga.

Conny Reuter tutvustas 2019. aasta kodanikuühiskonna päevade tulemusi ja soovitusi. Üritus toimus juuni keskpaigas Brüsselis ja see oli pühendatud jätkusuutliku demokraatia temaatikale. Samuti rääkis ta kontaktrühma rollist. See asutati 2004. aastal ELi ainulaadse organina, mis loodi selleks, et tagada pidev dialoog ELi institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide Euroopa võrgustiku vahel ELi tasandil.

Ilma tugeva Euroopa patarei- ja akutööstuseta võivad autotootjad EList lahkuda

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni koostatud ELi patareide ja akude tegevuskava, kuid märgib, et seda on vaja tõhustada ja kiiresti ellu viia.

Oht, et väga suur osa Euroopa autotööstusest viiakse akuelementide tootmisüksuste lähedastesse piirkondadesse, eelkõige Aasiasse, on vägagi reaalne. Colin Lustenhouweri koostatud ja juulis toimunud täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses väljendab komitee toetust Euroopa Komisjoni patareisid ja akusid käsitlevale strateegilisele tegevuskavale, kuid hoiatab, et seda tuleb tõhustada ja kiiresti ellu viia, et hoida ära Euroopa autotehaste võimalikku lahkumist EList.

Ringmajandus: aeg päästa valla tarbijate võim

Siiani on ringmajanduse arengu hoogustamise meetmete keskmes olnud tootmine, tööstuse ergutamine ringmajanduslike ärimudelite kasutusele võtmiseks ja ringmajanduse valikute turuletoomine. Nüüd on aeg küps, et tarbijaid kaasata ja võimestada neid tegema oma igapäevaelus kestlikke oste. Just seda märgitakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee juulis vastuvõetud arvamuses.

Euroopa põllumajandus peaks liikuma agroökoloogia suunas

EL peab põllumajandustootmises panema rohkem rõhku lühikestele tarneahelatele ja agroökoloogiale, et säilitada oma põllumajandust ja muuta see vastupidavamaks uutele raskustele, nagu kliimamuutused. Samuti saab agroökoloogia abil tagada toiduainete tarne ja muuta meie toidu tervislikumaks, suurendades seeläbi selle väärtust. Lühikesed tarneahelad aitavad väiksematel põllumajandusettevõtjatel suurendada oma sissetulekut ja elavdavad maapiirkondi.

Euroopa töötleva tööstuse taassünni raamistik peab põhinema VKEde tegelikel vajadustel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hinnangul suudab Euroopa tootmissüsteem teostada tõhusa ja konkurentsivõimelise ülemineku tipptasemel digi- ja keskkonnasäästlikumale majandusele üksnes siis, kui ollakse valmis tegema olulisi investeeringuid innovatsiooni. Euroopa Komisjoni kavandatud meetmed tootmissüsteemi parema arengu edendamiseks peaksid seetõttu põhinema tegelikel teadmistel ettevõtjate, eelkõige VKEde vajaduste kohta.

Euroopa poolaasta ja uus lähenemine juhtimisviisile on ELi tulevase majanduspoliitika jaoks otsustava tähtsusega.

EL peaks uuendama oma majanduspoliitika koordineerimise ja juhtimise süsteemi, toetudes ELi uuele, 2020. aasta järgsele kestliku arengu strateegiale, et suurendada meetmete tõhusust ja tulemuste jätkusuutlikkust, leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Komitee soovitused ELi tulevase majanduspoliitika ning majandus- ja rahaliidu juhtimise kohta

Juulis esitas komitee ettepanekud tulevase seadusandliku perioodi majanduskava kohta ja soovitas, et need peaksid moodustama ELi uue majandusstrateegia aluse.

Komitee arvates tuleks tulevases majanduspoliitikas ja -juhtimises arvestada geopoliitilisi ja ühiskondlikke probleeme, nt ülemaailmne majanduskasvu aeglustumine, lahendamata kaubandusvaidlused, Brexit, kliima- ja demograafilised muutused, suurenev ebavõrdsus ja neljas tööstusrevolutsioon, ning aidata tugevdada kriisidele vastupanuvõimet ja suurendada majandusmudeli jätkusuutlikkust. Need probleemid nõuavad kaugeleulatuvat majandusstrateegiat, millel on selged poliitilised eesmärgid ja sidusam majandusjuhtimise raamistik.

Komitee kutsub komisjoni üles viima oma tööstus- ja energeetikaalased õigusaktid paremini vastavusse kliimapoliitikaga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) kutsub komisjoni üles põhjalikumalt kaaluma poliitikavõimalusi, mis aitavad samal ajal nii kasvuhoonegaase vähendada, võideldes seega kliimamuutustega, kui ka konkurentsivõimet säilitada. Eesmärk peab olema paremini kaitsta ja edendada ELi ressursi- ja energiamahukaid tööstusharusid. Vastasel juhul on oht, et Euroopa kaotab töökohti keskkonnavaenulikuma majandusega riikidele ega täida oma eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Energialiit peab saama eurooplaste igapäevaelu osaks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee iga-aastases arvamuses energialiidu olukorra korra kohta võetakse kokku seni tehtud edusammud ja kutsutakse Euroopa Komisjoni üles keskenduma senisest rohkem sotsiaalsetele aspektidele.

„Energialiit ei ole veel tegelikkus. Sellest võib olla saanud tegelikkus ELi poliitiliste otsuste mõistes, ent mitte veel Euroopa kodanike igapäevaelus.“ Sellele kindlale seisukohale asus täiskogu juulikuu istungjärgul Christophe Quarez, kajastades enda koostatud – ja täiskogus vastu võetud – arvamuses esitatud argumenti, et energiasüsteemi ümberkujundamine on kohalikul tasandil ikka veel teostamata. Ta lisas: „Nüüd, kui ELi poliitikakujundajad on loonud energialiidu alused, tuleb lähiaastatel veel palju teha.“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles võtma ELi tasandi meetmeid, et tagada plokiaheltehnoloogia kaasav areng

Algselt krüptorahaga seotud plokiahel- ja hajusraamatu tehnoloogia on tegelikult väga mitmekülgsed tehnoloogiad ja neid saab hästi kasutada sotsiaalmajanduses. Samas on oluline neid nõuetekohaselt reguleerida ja kõigi huvides kasutada, et kõik saaksid osaleda, ütles komitee oma täiskogu juuli istungjärgul välja antud aruandes.

Uudiseid rühmadelt

Tööandjate rühm kohtub kahel korral Soomes, et arutada tehisintellekti ja ettevõtjasõbralikku ELi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Komitee tööandjate rühm korraldab ELi Nõukogu praeguses eesistujariigis Soomes kaks konverentsi. Esimene üritus toimub augusti lõpus ning sellel keskendutakse arukale ja intelligentsele Euroopale.

Töötajate rühma avaldus solidaarsuse kriminaliseerimise kohta

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Arvestades lootusetut humanitaarolukorda Vahemerel, mis on viimastel nädalatel veelgi teravnenud ning sellega seonduvat ELi põhimõtete ja väärtuste eiramist, rõhutab töötajate rühm järgmist:

Euroopa mitmekesisuse rühm arutleb Helsingis jätkusuutliku majanduskasvu ja ELi konkurentsivõime edendamise teemal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

16.–17. septembril korraldab Euroopa mitmekesisuse rühm erakorralise koosoleku Helsingis. Kooskõlas ELi nõukogu eesistujariigi Soome prioriteetidega moto all „Jätkusuutlik Euroopa, jätkusuutlik tulevik“ otsustas meie rühm keskenduda kolmele sambale, mis soodustavad jätkusuutlikku majanduskasvu ja edendavad seega ELi konkurentsivõimet: biomajandus ja kliimaneutraalne Euroopa, digiteerimine ning taristu.