Uuring Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Uuringu viis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaoks läbi Euroopa sotsiaalse olukorra vaatluskeskus töötajate rühma taotlusel.

Sotsiaalõiguste sammas kätkeb endas võimalusi uute kodanikuõiguste tagamiseks ning neid on pärast kriisi- ja kokkuhoiuaastaid hädasti vaja. Aga millises seisus on sotsiaalõiguste sammas? Kas see on juba mõju avaldanud? Milline tee tuleks valida tulevikus?

Euroopa Liit vajab tugevat sotsiaalset mõõdet, et tasakaalustada liidus valitsevat majanduslikku suunitlust ja sotsiaalõiguste samba põhimõtted hõlmavad just selle mõõtme peamisi tegureid. Üldine suhtumine sambasse on positiivne, aga kahtlusi tekitab selle mittesiduv olemus ja osaliselt ka selle rahastamine, mille jaoks on ülimalt olulised mitmeaastase finantsraamistiku raames eraldatud vahendid.

Uuringus tuvastati, et sotsiaalõiguste sammas on juba avaldanud märkimisväärset mõju 2018. aasta Euroopa poolaastale. Positiivne samm on sotsiaalnäitajate tulemustabel, mis vajab siiski veel mõningast täpsustamist.

Soovituste osas peetakse uuringus oluliseks inimväärse miinimumpalga tagamist ning veelgi tähtsam on kindlustada äraelamist võimaldav töötasu. Uuringu autorid teevad ettepaneku lähtudaäraelamist võimaldava töötasu kehtestamisel suhtelise vaesuse määrast ning arvestada seejuures konkreetset olukorda riigis. (pr)

Uuringuga saab tutvuda siin.