Euroopa Komisjoni eelarveteemalises ettepanekus puudub poliitiline edasipüüdlikkus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud konverentsi üks peamisi järeldusi oli, et komisjoni ettepanek ELi mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta ei ole piisavalt kaugeleulatuv ega poliitiliselt edasipüüdlik. Soovitav oleks jõuda kiiresti kokkuleppele piisavas ja asjakohaselt reformitud pikaajalises eelarves.

Komitee korraldatud konverentsil osalejad tunnistasid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku piiranguid ja tundsid heameelt komisjoni ettepaneku paljude positiivsete aspektide üle, kuid väljendasid ka oma pettumust üha kasvava lõhe üle kodanike murede ja ootuste ning institutsioonilise võimu piiratuse ja praegu ELile eraldatud rahaliste vahendite vahel. Selle lõhega ei ole komisjoni ettepanekus korralikult tegeletud ja seega on vaja ettepanek läbi vaadata.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ECO sektsiooni esimees Stefano Palmieri palus sarnaselt Euroopa Parlamendiga ELi juhtidel tungivalt suurendada ELi kulutuste praegust ülemmäära, mis on 1,3% kogurahvatulust.

Lisaks kavandatud eelarve suurusele arutati ka selle struktuuri, jaotamist ja vahendeid. Siinkohal leidus mitmesuguseid seisukohti.

Kuigi kõnelejad väljendasid uute poliitiliste prioriteetide lisamise üle üldiselt heameelt, nõudsid nad jätkusuutlikkust ja tõhusust silmas pidades uute poliitikavahendite põhjalikku hindamist.

Uued prioriteedid ei tohiks kahjustada rahaliste vahendite tagamist pikaajaliste prioriteetide, nimelt ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika jaoks, hoolimata sellest, et neid poliitikavaldkondi tuleb asjakohaselt reformida.

Toetati rangemate tingimuste seadmist ELi rahaliste vahendite saamiseks ja kiiduväärseks peeti uute vahendite kasutuselevõttu stabiilse majandus- ja rahaliidu loomiseks. Sellegipoolest seadsid osalejad kahtluse alla kavandatud vahendite edasipüüdlikkuse ja tõhususe ning nõudsid täpsemat teavet.

Lõpetuseks nõustusid osalejad, et kõige olulisem on jõuda mitmeaastase finantsraamistiku suhtes kokkuleppele enne Euroopa Ülemkogu mitteametlikku kohtumist Sibius ja Euroopa Parlamendi valimisi 2019. aastal.

Konverentsi järelduste põhjal koostatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus, mida on kavas arutada komitee täiskogu istungjärgul 2018. aasta septembris. (jk)