2018. aasta kodanikuühiskonna auhind „Identiteedid, euroopalikud väärtused ja kultuuripärand Euroopas“

Viimase paari aasta arengud kõikjal maailmas on pannud Euroopa projekti proovile. Ühiskonna lõhenemine, kodanike võõrandumine ning rändevoogude järsk kasv on tulnud elanikkonna ja kõigi tasandi valitsuste jaoks ootamatult, tinginud natsionalistliku retoorika esiletõusu ja avaldanud survet vastastikusele solidaarsusele. Eelnimetatu taustal on kodanikuühiskonna organisatsioonid etendanud juhtrolli selles, et teadvustada Euroopa kultuuripärandi pakutavaid võimalusi, tugevdada identiteete ja ühiskondi ning edendada mitmekesisuse kui Euroopa ajaloo tugisamba suurt potentsiaali.

Komitee 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna eesmärk on autasustada innovatiivseid algatusi, mis on märkimisväärselt aidanud tulla toime järgmiste väljakutsetega:

  • teadlikkuse suurendamine Euroopa identiteetide mitmekihilisusest ja rikkusest;
  • Euroopa kultuurilise rikkuse potentsiaali täielik ärakasutamine;
  • ligipääsu hõlbustamine Euroopa kultuuripärandile ja
  • Euroopa väärtuste (inimväärikuse ja inimõiguste austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik) edendamine.

Auhinnafond on 50 000 eurot ja see jagatakse kuni viie võitja vahel. Taotlused tuleb esitada 7. septembriks 2018 ja auhinnatseremoonia toimub Brüsselis 13. detsembril 2018. Kodanikuühiskonna auhinnale võivad kandideerida kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Samuti on auhinnakonkurss avatud üksikisikutele.

Täielik loetelu nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval siin. (ll)