Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Nagu te kindlasti teate, tähistas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee mais oma 60.ndat aastapäeva ning meenutas uhkusega kõiki oma saavutusi kuni tänase päevani. Lisaks innustas see päev meid mõtisklema komitee rolli ja tuleviku ning kodanikuühiskonna koha üle tänases ja homses Euroopas, mille põhiväärtusi tuleks hoida ja tugevdada.

Ürituste kalender

12.7.2018, Brüssel

ELi sisenõuanderühma 16. koosolek Korea Vabariigiga sõlmitud vabakaubanduslepingu raames

 

13.7.2018, Brüssel

ELi sisenõuanderühma 1. koosolek Kanadaga sõlmitud vabakaubanduslepingu raames

 

17.7.2018, Podgorica

ELi ja Montenegro kodanikuühiskonna ühise nõuandekomitee 11. koosolek

 

17.7.2018, Brüssel

ELi-Aafrika majanduslike ja sotsiaalsete sidusrühmade võrgustiku 5. koosolek

Euroopa tegutseb

Videoga „Euroopa tegutseb“ (Europe at work) tähistatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 60. aastapäeva. Videos tutvustatakse konkreetseid näiteid tegevusvaldkondadest, milles komitee ja tema liikmed on aastate jooksul muutnud Euroopa kodanike elu.

Lühidalt

Austria eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus 2018. aastal

Austria on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik 1. juulist kuni 31. detsembrini 2018. Eesistumise motoks valis liidukantsler Sebastian Kurzi valitsus „Euroopa, mis kaitseb“. Eesistumise tegevuskava hõlmab muu hulgas järgmisi teemasid: julgeolek ja ränne, konkurentsivõime säilitamine digiteerimise abil, stabiilsus naabruskonnas ja Lääne-Balkani riikide lähendamine ELile. Eesistujariik jätkab Brexiti läbirääkimisi. Enne Ühendkuningriigi lõplikku lahkumist EList, mis on kavandatud 29. märtsiks 2019, peavad kõigi ELi liikmesriikide parlamendid ratifitseerima lõpliku kokkuleppe Brexiti üle. ELi eesistujariik jätkab ka läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku üle ajavahemikuks 2021–2027. Komitee juulikuu täiskogu istungjärgule (11.–12. juuli 2018) on külalisena kutsutud Austria Euroopa asjade minister Gernot Blümel, kes tutvustab tööprogrammi ja vastab komitee liikmete küsimustele. (eh)

Keegi ei tohiks digipöördes kõrvale jääda

Selline oli põhisõnum, mis edastati Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud digiteerimisteemalisel konverentsil 19. juunil Austrias.

Tarbijatele suunatud finantsteenused: komitee seisukohad said toetust Hispaanias toimunud kohalikul üritusel

24. mail komitee liikme Carlos Trias Pintó korraldatud konverentsil Euroopa Komisjoni Madridi esinduses rõhutati vajadust tugevdada Euroopas tarbijate kindlustunnet piiriüleste tarbijatele suunatud finantsteenuste suhtes, et suurendada nimetatud teenuste osakaalu, mis praegu on vaid 7 %. Euroopa Parlamendi liige Othman Karas teatas, et parlament viib mõned komitee põhisõnumid sisse oma vastusesse tarbijatele suunatud finantsteenuste tegevuskava ettepaneku kohta, mille komisjon esitas.

Euroopa piirkonnad lõpetavad järk-järgult söe kasutamise: EMSK vaatleb lähemalt Saksamaad

Esimene ümarlaud üleminekujärgus söekaevanduspiirkondade teemal toimus 29. mail 2018 Grevenbroichis (Saksamaa). Arutelul võttis koos Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete ja komisjoni esindajaga sõna ka rida kohalikke osalejaid.

Digiajastu käsiraamatut ei ole veel kirjutatud, kuid Euroopa vajab tegevuskava

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutas 11.–13. juunil Bonnis toimunud Deutsche Welle ülemaailmsel meediafoorumil digiteerimist ja ebavõrdsust

EMSK peasekretär Luis Planas nimetati ministriks Pedro Sanchezi valitsuses Hispaanias

6. juunil kutsus peaminister Pedro Sanchez Luis Planast ühinema Hispaania valitsusega, nimetades ta põllumajandus-, kalandus- ja toiduaineküsimuste eest vastutavaks ministriks. Omades 35 aastast kogemust Euroopa asjades, on tal diplomaadi, Euroopa Komisjoni kõrge ametniku, Euroopa Parlamendi liikme ning tugeva, ühendatud ja solidaarse Euroopa Liidu eest seisjana olnud silmapaistev osa Euroopa Liidu institutsioonide ajaloos. Tema kui Euroopa eesmärkide tulihingelise kaitsja jaoks ei ole Euroopa Liidule alternatiivi.

Meie Madi Sharma on soolise võrdõiguslikkuse poliitika ülemaailmsete mõjutajate TOP 100s

EMSK liige Madi Sharma nimetati 2018. aastal soolise võrdõiguslikkuse poliitika ülemaailmsete mõjutajate esisaja hulka.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Soome liige Pirkko Raunemaa sai tõlkidelt 2018. aasta saadiku auhinna

Euroopa Komisjoni soome keele tõlgid andsid komitee Euroopa mitmekesisuse rühma Soome liikmele Pirkko Raunemaale 23. mail Brüsselis üle 2018. aasta saadiku auhinna.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee laiendatud eestseisus käis Poolas Krakówis mälestuste radadel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ja laiendatud eestseisus viibisid Poolas 10.–12. juunil 2018, et pidada seal komitee uue eestseisuse avakoosolek.

1. juulil 2018 lõpeb teabevahetuse osakonna juhataja Peter Lindvald-Nielseni ametiaeg

Peter Lindvald-Nielsen on teinud kümme aastat koostööd pressiametnike ja teiste ekspertidega fotograafia, avalike suhete, graafilise kujunduse ja sotsiaalmeedia valdkonnas. Sellesse aega mahtus meeldejäävaid pealkirju, nii lühikesi kui ka pikki artikleid, pressiteateid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja toiduüritusi, rasket tööd, vestlusi ja, mis kõige tähtsam, naeruküllaseid hetki. Peteri moto on ühendada inimesi naeru abil, sest pole midagi inimlikumat kui üheskoos naermine. Peter on rikastanud meie keelt, innustanud meid ütlema EI asemel JAH, INVESTEERIMA selle asemel et KULUTADA, ja keskenduma LAHENDUSELE, mitte PROBLEEMILE.

Uued väljaanded

Digitaalväljaanne – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – 60 aastat pühendunud tegutsemist

Kodanikuühiskond seisab hea Euroopa tuleviku eest!

Komitee loodi Rooma lepingutega 1957. aastal ja ta pidas oma esimese täiskogu istungjärgu 60 aastat tagasi 19. mail 1958. Sellest ajast saadik on komitee ajalugu olnud seotud Euroopa integratsiooniprotsessga, mille nimel ta väsimatult tegutseb.

EMSK uudised

Peatselt 60aastane EMSK lubab parema Euroopa nimel tegutseda otsustavalt ja tulevikku vaatavalt

24. mail Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 60. aastapäeva tähistamisel peetud kõnes sedastas komitee president Luca Jahier komitee kindla otsuse mitte jääda loorberitele puhkama ning visandas edasise tegevuskursi seitse prioriteeti. Euroopa tuleviku üle aru pidanud ELi tipp-poliitikud nõustusid, et kodanikuühiskonna tegutsemisruum on ja jääb Euroopa demokraatia aluseks.

2018. aasta kodanikuühiskonna auhind „Identiteedid, euroopalikud väärtused ja kultuuripärand Euroopas“

Viimase paari aasta arengud kõikjal maailmas on pannud Euroopa projekti proovile. Ühiskonna lõhenemine, kodanike võõrandumine ning rändevoogude järsk kasv on tulnud elanikkonna ja kõigi tasandi valitsuste jaoks ootamatult, tinginud natsionalistliku retoorika esiletõusu ja avaldanud survet vastastikusele solidaarsusele.

„Otsetoetusi tuleb maksta ainult aktiivsetele põllumajandustootjatele,“ leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kutsudes eriliselt toetama noori põllumajandustootjaid

Komitee toetab tugevat ja hästi rahastatud ÜPPd ja ELi eelarve suurendamist 1,3%-ni kogurahvatulust vastavalt ELi majanduskasvule. Tagada tuleb ÜPP piisav rahastamine, et leevendada põllumajandustootjate ja -töötajate vähest tulu, inflatsiooni ja Brexiti mõjusid ning hüvitada keskkonna- ja kliimamuutustega seotud täiendavate nõuete täitmine.

27 ringlussevõetud pudelist saab T-särgi

Edukas plastistrateegia peab eesmärgiks seadma toimivad haridus- ja koolitusmeetmed, et edendada biosfääri dünaamilise tasakaalu austamist. Selleks et plast oleks paremini ringlussevõetav ja et kiirendada üleminekut ringmajandusele, tuleb luua disaini ja käitumise stiimuleid ning ühiseid tehnilisi ja reguleerivaid standardeid.

Uued töövormid eeldavad läbipaistvamaid ja prognoositavamaid töötingimusi

Kuna ELis kasvab paindlike ja ebatüüpiliste töösuhete arv, on äärmiselt tähis muuta kõigi töötajate töötingimused läbipaistvamaks ja prognoositavamaks. Seda on kõige parem saavutada sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimiste kaudu riigi tasandil. Sellele järeldusele jõuab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses, mis käsitleb komisjoni ettepanekut läbipaistvate töötingimuste direktiivi kohta.

ELi käibemaksusüsteem tuleb kiiresti viia kooskõlla turul toimuvaga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunneb heameelt Euroopa Komisjoni käibemaksu tegevuskava käsitlevate ettepanekute üle, mille eesmärk on tuua kasu lõpptarbijale, kuid kutsub siiski üles tegema mõningaid muudatusi. Komitee kutsub liikmesriike üles tegema kõik endast oleneva, et viia väljapakutud reformid ellu ja liikuda mõistliku aja jooksul lõpliku käibemaksusüsteemi kasutuselevõtu suunas.

Kõrgjõudlusega andmetöötlusse investeerimine on kasulik meie heaolule, konkurentsivõimele ja töökohtadele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni algatust luua Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte ning märgib, et kõnealune oluline tehnoloogia aitab tegeleda tänapäeva ühiskonna ees seisvate kõige keerulisemate küsimustega ning on lõppkokkuvõttes kasulik meie heaolule, konkurentsivõimele ja töökohtadele.

Lääne-Balkani tulevik peaks olema Euroopa tulevik

Üle 100 kodanikuühiskonna esindaja võttis 15. mail Sofias vastu oma panuse Sofias toimunud ELi ja Lääne-Balkani riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumisele.

Kõrgetasemelisel konverentsil osalejad on veendunud, et ELi laienemine, eelkõige selle demokraatlike väärtuste ja õigusstandardite levimine Lääne-Balkani piirkonda on nii Lääne-Balkani riikide kui ka ELi huvides.

Kaubandus, investeeringud, sotsiaalkindlustus ja solidaarsus – ELi ja Hiina 16. ümarlaua kesksed teemad

„Kodanikuühiskonna panus rikastab Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi mitmekülgset partnerlust ning parandab rahvusvahelisi suhteid,“ kinnitasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ja Hiina majandus- ja sotsiaalnõukogu aseesimees Yang Chongui mõlema institutsiooni 16. ümarlauakohtumisel.

ELi ja Mercosuri assotsieerimisleping on võimalik vaid siis, kui see toob kasu mõlemale poolele

 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab, et leping ei tohi kahjustada ühegi sektori, piirkonna või riigi huve

EL on maailmas suuruselt esimene ja Mercosur kuues majandusjõud. Täiskogu 24. mai istungjärgul vastuvõetud arvamuses „ELi ja Mercosuri assotsieerimislepingu suunas“ märgib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et assotsieerimislepingu sõlmimine oleks väga kasulik mõlemale poolele.

ELi poliitikakujundajad: Euroopa Liit ei saa tehisintellekti arendamisel unustada oma väärtusi

Esimesel sidusrühmade tehisintellektialasel tippkohtumisel, mille korraldasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjon 18. juunil Brüsselis, rõhutati, et EL peab tagama tehisintellekti ohutuse, erapooletuse ja kooskõla Euroopa väärtustega.

Kolmas sotsiaalsete ettevõtete Euroopa päev: aeg tunnustada ja laiendada

„Sotsiaalsetes ettevõtetes tulevad Euroopa väärtused esile just nüüd, kui EL seisab silmitsi tohutute väljakutsetega,“ sõnas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Ariane Rodert, kes avas kolmanda sotsiaalsete ettevõtete Euroopa päeva.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. kodanikuühiskonna päevad: digitaalajastul on vaja inimeste oskusi ja sobivat õiguskeskkonda

2018. aasta kodanikuühiskonna päevade moto oli „Kodakondsus, demokraatia ja kultuur digitaalses Euroopas“. Üritus, mille korraldas komitee kontaktrühm, toimus 24.–25. mail Brüsselis.

Energiaüleminekust saadav piirkondlik majanduslik kasu jääb tihti tähelepanuta

31. mail toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees arutelu teemal „Energiaüleminek Euroopa piirkondades“, et pöörata avalikkuse tähelepanu piirkondlikule majanduslikule kasule, mida toob endaga kaasa üleminek detsentraliseeritud ja vähese CO2-heitega energia tarnimisele. Vaatamata tõsiasjale, et üleminekul on selge piirkondlik mõõde, ei ole seda teemat veel peaaegu käsitletud.

Euroopa Komisjoni eelarveteemalises ettepanekus puudub poliitiline edasipüüdlikkus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud konverentsi üks peamisi järeldusi oli, et komisjoni esitatud ettepanek ELi mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta ei ole piisavalt kaugeleulatuv ega poliitiliselt edasipüüdlik. Soovitav oleks jõuda kiiresti kokkuleppele piisavas ja asjakohaselt reformitud pikaajalises eelarves.

Uudiseid rühmadelt

Uuring Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Uuringu viis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaoks läbi Euroopa sotsiaalse olukorra vaatluskeskus töötajate rühma taotlusel.

Mitmekesisuse kaitseks

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Ma olen käinud mitu korda Auschwitz-Birkenaus ja iga kord tekitab minus õudu, kui kohutavalt ja ebainimlikult on inimesed suutelised üksteist kohtlema. Samas tunnen iga käigu ajal midagi teistsugust. Me võib-olla eeldasime ja isegi lootsime, et komitee laiendatud eestseisuse 12. juuni külastus koonduslaagritesse ajendas meid mõtlema mitte üksnes minevikule, vaid ka ennekõike olevikule ja tulevikule.

Euroopa tulevik tööandjate perspektiivist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Järjekindlam, ühtsem ja bürokraatiavabam – sellisena näevad tööandjad Euroopa tulevikku. Äriringkonnad on kindlalt euroopameelsed ja soovivad aktiivselt osaleda ELi tuleviku kujundamises. 21. juunil 2018 Hispaanias Madridis toimunud konverentsist „Euroopa tulevik tööandjate perspektiivist“ osavõtjad tõid konkreetseid näiteid ELi puudustest ja määratlesid lahendused tuleviku tarbeks.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

EMSK 60. aastapäeva tähistati etendusega „Songs of Longing“

EMSK 60. aastapäeva tähistamiseks korraldatud kultuuriüritus oli kahtlemata erakordne ja meeldejääv kunstisündmus, millesse olid lõimitud kultuuri- ja loomemajanduse eri elemendid.