ELil on tarvis ulatuslikumat kontseptsiooni õigusriigi põhimõtte rikkumistega tegelemiseks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi üles kasutama ennetavamat lähenemisviisi, et tegeleda õigusriigi põhimõtte rikkumiste sagenemisega kogu ELis, sest tekib oht, et need võivad laieneda ulatuslikuks kriisiks demokraatia ning põhiõiguste ja -vabaduste valdkonnas.

Juunis toimunud täiskogu istungjärgul võttis komitee vastu arvamuse, milles palutakse kodanikuühiskonna organisatsioonide tõhusamat ja otsesemat kaasamist kontseptsioonide kavandamisse ja rakendamisse võitluses õigusriigi põhimõtte lammutamise vastu ELis. Paljud sellised organisatsioonid tegutsevad teadlikkuse suurendamise, jälgimise või huvide esindamise valdkonnas ning on niimoodi sageli esimesed, kes autoritaarsete valitsuste rünnakute all kannatavad.

Viidates oma erilisele rollile ja kohustusele tegutseda, kui tema liikmete ja kogu kodanikuühiskonna tegevus ELis on ohus, kutsub komitee üles paremini kaitsma kodanikuühiskonna organisatsioone ja samuti teisi avalikke järelevalveinstantse, nagu ajakirjanikud, rikkumisest teatajad ja inimõiguste kaitsjad.

Arvamus on komitee panus aruteluprotsessi õigusriigi edasise tugevdamise üle ELis. Euroopa Komisjoni selleteemaline ettepanek on pärit hiljuti avaldatud teatisest, milles kutsuti kõiki sidusrühmi arutelus kaasa rääkima.

Komitee toetab komisjoni jõupingutusi kasutada olemasolevaid võimalusi, et tugevdada õigusriigi põhimõtet ELis, kuid märgib siiski, et need ei ole piisavad selleks, et ennetada või leevendada kooskõlastatud rünnakuid põhiõigustele ja -vabadustele. (II)