Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Lugupeetud lugejad!

Juuni lõpus jõudis lõpule Rumeenia eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus ning nagu alati antakse uue poolaasta saabudes eesistuja ülesanded üle uuele riigile. Kolmandat korda ajaloos asub roteeruva eesistuja ametisse Soome, seekord motoga „Jätkusuutlik Euroopa, jätkusuutlik tulevik“. Olen veendunud, et Soome teeb tõsist tööd selle nimel, et muuta ELi ülemaailmne juhtroll kliimameetmete valdkonnas tegelikkuseks.

Ürituste kalender

22. juuli 2019, Ateena, Kreeka

Luca Jahier kõneleb Kreeka majandus- ja sotsiaalnõukogus

23.–24. juuli 2019, Riia, Läti

Avalik arutelu ja teabekogumismissioon: ELi 2020.–2030. aasta tegevuskava „Puuetega inimeste õigused“ kujundamine 
 

Lühidalt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee läheb Hispaaniasse, et hinnata uute majandusmudelite mõju Euroopa ühtsele turule

EMSK delegatsioon kohtus hiljuti Hispaanias Malagas ametiühingute, valitsusväliste organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste esindajatega osana uutele majandusmudelitele pühendatud uuringust, mille eesmärk on hinnata nende pikaajalist mõju ELi majandusmudelile.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma endine esimees Gabriele Bischoff valiti Euroopa Parlamenti

Gabriele Bischoff, kes kuni hiljutise ajani oli Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma esimees, valiti S&D fraktsiooni liikmena Euroopa Parlamenti. Ta kandideeris SPD ridades Saksamaal Berliini valimisringkonnas.

 

Dilyana Slavova kõrgetasemelisel kohtumisel, millel käsitleti ELi toetust Tuneesiale

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee välissuhete sektsiooni esimees Dilyana Slavova osales 3. juulil komitee ruumides toimunud rahvusvahelisel üritusel „Tuneesia sotsiaal- ja solidaarsusmajandus: ELi toetus ja roll“. Kõrgetasemeliste sõnavõtjate hulgas oli ka Tuneesia põllumajandusminister Samir Taïb ja Euroopa Komisjoni lõunanaabruse direktor Michael Koehler.

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab energiasüsteemi õiglast ümberkujundamist ja alalist kodanikega peetavat dialoogi

Komitee täiskogu juunikuu istungjärgul peeti volinik Maroš Šefčovičiga aru Euroopa energialiidu tuleviku üle ja võeti seisukoht ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise pikaajalise strateegia ettepaneku suhtes.

Komitee kutsub ELi juhte üles tugevdama euro rahvusvahelist rolli

Hiljuti vastu võetud arvamuses kutsus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi juhte üles suurendama jõupingutusi euro rahvusvahelise rolli tugevdamiseks. Tugev euro aitaks suurendada ELi kodanike ja ettevõtete heaolu, hoida ühiseid väärtusi ja edendada ühiseid huvisid, väidab komitee.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab makropiirkondlike strateegiate kiiret parandamist

Komitee nõuab makropiirkondlike strateegiate parandamist ja esitab oma ettevalmistavas arvamuses

Tour de France'i start − EMSK korraldab ürituse keskkonnahoidliku liikuvuse teemal

Tour de France’i alguse tähistamiseks korraldas komitee 3. juulil ürituse, millel esitleti raamatut Itaalia rattatšempionist ja sõjakangelasest Gino Bartalist. Kohal oli raamatu autor ajakirjanik Alberto Toscano. Samuti toimus üritusel arutelu keskkonnahoidliku liikuvuse teemal.

Meedia peaks lõpetama patroneerimise puuetega inimeste teemasid käsitledes

Kuna Euroopa ajakirjandus loob puuetega inimestest tihti ühemõõtmelise või haletseva pildi, mis on mähkunud müütidesse ja väärarusaamadesse ning jätkuvalt ei pakuta piisavalt uudiseid ja meelelahutusprogramme, mis vastaksid täieliku ligipääsetavuse kriteeriumitele, võib tõdeda, et ajakirjandusel on veel pikk tee käia enne, kui nad suudavad teavitada puudega seotud teemadest asjakohasel ja kaasaval viisil.

Esmased teenused tuleks teha kõigile kättesaadavaks

Juunikuu täiskogu istungjärgul oli üheks teemaks Euroopa sotsiaalõiguste samba parem rakendamine, rõhuasetusega esmaste teenuste edendamisel, mille kohta liikmed võtsid ka vastu omaalgatusliku arvamuse (raportöörid Raymond Hencks ja Krzysztof Balon).

ELi juhte kutsutakse üles muutma Euroopa maailma kestliku arengu eestvedajaks

Riiklikud majandus- ja sotsiaalnõukogud ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee saatsid sõnumi Euroopa juhtidele Roomast, kus nad kohtusid 13.−14. juunil, et arutada oma rolli Euroopa kestliku arengu ja Euroopa sotsiaalõiguste samba valdkonnas.

ELil on tarvis ulatuslikumat kontseptsiooni õigusriigi põhimõtte rikkumistega tegelemiseks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi üles kasutama ennetavamat lähenemisviisi, et tegeleda õigusriigi põhimõtte rikkumiste sagenemisega kogu ELis, sest tekib oht, et need võivad laieneda ulatuslikuks kriisiks demokraatia ning põhiõiguste ja -vabaduste valdkonnas.

Euroopa Majadus- ja Sotsiaalkomitee toetab eesistujariigi Soome kliimameetmeid

1. juulil ELi eesistujariigiks saanud Soome põhieesmärk on, et liit kohustuks vähendama märkimisväärselt heitkoguseid, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Komitee toetab eesistujariigi kliimameetmeid ja jätkab oma tööd, et luua ELi tugiraamistik kodanike ja kogukonna juhitud kliimaalgatuste jaoks.

Uudiseid rühmadelt

Hiljutise uuringu kohaselt mõjub äriühingu tulumaksu alandamine investeeringutele positiivselt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Äriühingu tulumaks on maksuliik, mis kahjustab majanduskasvu kõige enam. Vastupidiselt üldsuse arusaamale ei ole äriühingu tulumaksu osakaal SKPs viimase 40 aasta jooksul vähenenud. Riigid, kus on viimastel aastatel vähendatud äriühingute tulumaksu tegelikku määra, on sellele järgnenud aastatel kogenud investeeringute kasvu. Sellised on mõned Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma taotlusel tellitud hiljutise uuringu järeldused.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm arutles tööhõive, lähenemise ja sotsiaalõiguste üle Rumeenias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Töötajate rühma erakorraline koosolek toimus 25. juunil Bukarestis Rumeenias ja sellel keskenduti tööõigustele ja sotsiaalsele lähenemisele – ühiste väärtuste Euroopale. Töötajate rühma esimees Oliver Röpke õnnitles eesistujariiki Rumeeniat mitmete saavutuse puhul, mis on olulised töötava elanikkonna elukvaliteedi parandamiseks, nagu näiteks Euroopa Tööjõuameti loomine, samuti töö- ja eraelu tasakaalustamist ning läbipaistvaid ja prognoositavaid töötingimusi käsitlevate direktiivide vastuvõtmine.

Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Arno Metzler UNAFi üldkogul

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Prantsusmaa Perede Ühenduste Liidu (UNAF) üldkogu toimus Reimsis 22. ja 23. juunil. Arno Metzleri kutsus sellele üritusele UNAFi aseesimees ja komitee III rühma liige Christiane Basset. Peamised aruteluteemad olid osalusdemokraatia ja vahendusasutuste roll.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pühendab eraldi õhtu Soome kultuurile

Soome ELi nõukogu eesistumisaja alguse tähistamiseks korraldab komitee 17. juulil Soome õhtu. Üritusel tutvustatakse Soome kultuurile ja traditsioonidele iseloomulikku muusikat ja tantsu.