Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepanekud COVID-19-järgse ülesehituse ja taastamise kohta: teel uue ühiskonnamudeli suunas

Komitee võttis oma täiskogu juuni istungjärgul vastu resolutsiooni, mis sisaldab ettepanekuid COVID-19-järgse ülesehituse ja taastumise kohta. Selles märgitakse, et kriis on võimalus uue ühiskonnamudeli ülesehitamiseks: „Me ei saa lihtsalt taastada varasemat olukorda, vaid vaja on ümberkorraldusi ja parandusi.“

Komitee seisukohalt peab see ümberkorraldamine põhinema kogu ELi tegevuse aluseks olevatel põhimõtetel: sotsiaalsete ja inimõiguste ning demokraatlike väärtuste ja õigusriigi kaitsmine, ühtse turu potentsiaali täielik rakendamine, kestliku arengu eesmärkide saavutamine, ringmajanduse loomine ja kliimaneutraalsuse saavutamine ELis hiljemalt 2050. aastaks.

Komitee president Luca Jahier kiitis resolutsiooni heaks ja tunnustas raportööride tööd: „Me peame saatma tugeva sõnumi teistele ELi institutsioonidele, kes on meie panust küsinud; see dokument põhineb tugeval konsensusel ja just seda meilt sooviti.“

Kolm raportööri (Petr Zahradník tööandjate rühmast, Stefano Palmieri töötajate rühmast ja Jan Dirx Euroopa mitmekesisuse rühmast) kiitsid heaks Euroopa Komisjoni kava taasterahastu „NextGenerationEU“ kohta, mida nad nimetasid õigeaegseks ja asjakohaseks, kuid osutasid vajadusele teha reforme, et edendada pikaajalisi kvalitatiivseid muutusi ühiskonnas ja Euroopa tootmismudelis.

Resolutsioonis rõhutatakse ka vajadust tagada ELi omavahendite järkjärguline kasv, samuti kodanikuühiskonna organisatsioonide tähtsat rolli, mida nad saavad etendada selle uue ühiskonnamudeli kujundamisel. (dgf)