Komitee hiljutises arvamuste paketis soovitati kõigil ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel reageerida koroonaviiruse pandeemiale solidaarselt, kiiresti ja kooskõlastatult ning võtta täiendavaid meetmeid jätkusuutlike investeeringute edendamiseks Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamiseks.

Juunis täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuste paketis kutsub komitee üles tagama Euroopa rohelise kokkuleppe piisava rahastamise ning nõuab liikmesriikidelt kiiret kokkuleppe saavutamist mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) üle rohelise kokkuleppe eesmärkide vaimus.

Arvamuse „Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava“ raportöör Carlos Trias Pintó sõnas: „Koroonaviiruse puhangul on tohutu mõju majandusele, kestliku arengu ja rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele ning ELi eelarvele. Majanduse taastamiseks tehtavad jõupingutused peaksid seetõttu keskenduma täpselt samadele eesmärkidele. Rohelisest kokkuleppest peab saama meie majanduse alustala.“

Seetõttu tuleb suurendada ELi eelarvet aastateks 2021–2027, tõstes selle kulutuste ülemmäära ajutiselt 2%ni. Arvamuse „Õiglase ülemineku fond ja ühissätete määruse muudatused“ raportöör Ester Vitale selgitas: „Eelarvekasvu saab tasakaalustada kas uute omavahendite kasutusele võtmise või liikmesriikide panuse suurendamise teel.“

Mõlema arvamuse kaasraportöör Petr Zahradník jagas seda seisukohta, lisades: „Uues mitmeaastases finantsraamistikus rohelisele kokkuleppele eraldatud eelarve ei ole piisav. ELi järgmine eelarve peab olema kooskõlas rohelise kokkuleppe ja taastekava püüdlustega.“ (mp)