Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsus ELi liikmesriike üles looma filantroopiat soodustava keskkonna kooskõlas ELi vabaduste ja põhiõigustega ning soovitab neil tunnustada ja edendada filantroopiat kui ühiskonna avalikule hüvele pühendumuse vormi.

Komitee esimeses täielikult filantroopiale pühendatud arvamuses soovitatakse lisaks, et nii EL kui ka liikmesriigid seaksid prioriteediks piiriülese filantroopilise tegevuse hõlbustamise. Kuid komitee osutas ka asjaolule, et filantroopia ei saa asendada heaoluriiki ja tugevaid sotsiaalkaitsesüsteeme, mis põhinevad õiglasel maksustamisel ja tõhusal tööhõivepoliitikal. Neid tuleks hoopis tugevdada ja edasi arendada, aidates niiviisi parandada filantroopiliste organisatsioonide suutlikkust täita lüngad ja täiendada rahastamist nišivaldkondades, kus avaliku sektori vahendeid napib. „Komitee on täielikult nõus, et filantroopia võib pakkuda täiendavat ja innovaatilist lisaväärtust sotsiaalsele ühtekuuluvusele, soodustades ühiseid väärtusi ja muutes meie ühiskonna vastupidavamaks,“ sõnas arvamuse raportöör Petru Sorin Dandea. Ta rõhutas, et filantroopia peab jääma läbipaistvaks ja seda tuleb riiklike ja ELi meetmete abil edendada. Arvnäitajad osutavad filantroopia kiirele kasvule Euroopas viimasel kolmel aastakümnel ja tagasihoidlikul hinnangul ulatuvad filantroopilised annetused Euroopas vähemalt 87,5 miljardi euroni aastas. (ll)