Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid seaksid poliitilises tegevuskavas soolise võrdõiguslikkuse esikohale, pidades silmas muret, et hiljutised naiste õiguste vastased rünnakud Euroopas võivad tõsiselt ohustada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamist.

„Sel aastakümnel on näha avalikke ja organiseeritud tagasilööke võrdõiguslikkuse ja inimõiguste vallas. Paljudes valdkondades, nagu palk, pensionid ja tööhõivevõimalused, on edusammud võrdsuse suunas seiskunud või taandunud,“ ütles Indrė Vareikytė, kes oli komitee arvamuse „Soolise võrdõiguslikkuse teemad“ raportöör.

Ta lisas: „Praeguse tempo juures kulub ELis soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks üle saja aasta ja tulevaste põlvkondade naistel on vähem õigusi kui naistel praegu.“

Komitee palub ELil suurendada oma jõupingutusi ja muuta võrdsus tulevases finantsraamistikus eraldiseisvaks eesmärgiks, kehtestades jõulise siduva viieaastase strateegia, et tegeleda tõhusalt soolise võrdõiguslikkuse kõigi aspektidega.

Ta kutsub kõiki liikmesriike, kes ei ole veel ratifitseerinud Istanbuli konventsiooni, üles oma seisukohta uuesti läbi vaatama ja palub, et komisjon lisaks ebaseadusliku vihakõne määratlusse naiste veebipõhise ja töökohal ahistamise.

Selleks et tagada võrdne esindatus komitee enda ridades, kutsub komitee ELi nõukogu üles vaatama läbi komitee liikmete ametisse nimetamise suunised ning soovitab liikmesriikidel valida liikmed soolist võrdõiguslikkust silmas pidades. Praegu on naiste osakaal komitee liikmete hulgas 30 %. (ll)