Töö, uued töövormid ja töötingimused

 Töötajate rühm

Tööhõive küsimus on jätkuvalt päevakajaline. Sellegipoolest on töötingimused sama tähtis teema kui tööga hõivatute arv. See on eriti asjakohane, kui vaadata viimaseid tööturuarenguid ja mittestandardsete lepingute sagenemist, mille puhul on Euroopa Kohus pidanud oma otsustes sätestama, et näiteks Uberi taksojuhid on töötajad, mitte vabakutselised.

Töötingimuste kontseptsioon hõlmab mitut mõõdet alates palgast, tööajast, tervishoiust ja ohutusest kuni hüvitiste, eriülesannete ja muude küsimusteni. Siia alla kuulub ka katseaeg, mis ei ole mõnel juhul enam eesmärgipärane, vaid pakub lihtsalt odavat ja pandlikku tööjõudu. Kuigi see ei ole alati nii lihtne, on siiski jätkuvalt oluline, et töötajad teaksid ja mõistaksid neid tingimusi varem ning et neile antakse muutustest võimalikult kiiresti teada, et anda neile võimalus oma tegevust kavandada.

Selleks et muuta töötajate teavitamine kohustuslikuks, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu määrus ühtse raamistiku koostamiseks Ettepanekus on siiani siiski mõningaid probleeme, nagu „töötajate“ määratluse ulatus. Tööturu kiire areng on loonud palju uusi töövorme, näiteks vautšeripõhiselt või digiplatvormi kaudu töötajad, kelle töölepingud on mittestandardsed ja keda ei saa seega käsitleda töötajatena selle traditsioonilises tähenduses.

See ei puuduta muidugi ainult uusi töövorme: mittestandardsed lepingud, nagu nulltunnilepingud, ning lähetatud töötajate ja koduabiliste kohad ei ole uus nähtus. Paljude töötingimused on ettearvamatud ja seega on nende töö- ja eraelu tegelikkuses tasakaalust väljas. Ennustatavus võimaldab tasakaalustada ka töötamist ja õppimist või leida veel üks osalise tööajaga amet.

Kõigil neil juhtudel on nõuetekohaste töötingimuste tagamiseks esmatähtsad kollektiivläbirääkimised, mille võiks lisada ka ettepanekusse. Seda eriti olukorras, kus paindlikud töötingimused muutuvad uute töövormide levikuga üha tavapärasemaks ning vaja on töötajaid ja tööandjaid kaasavaid määratlusi, et olulistest töötajaid käsitlevatest sätetest ei kaldutaks uutes töövormides lihtsalt kõrvale ning uus tegelikkus (nagu elukestev õpe ja sellega seonduv koolitus, mille eest tasub tööandja) ei tooks töötajatele lisakoormust.