Euroopa energiavõrkude tugevdamine on energialiidu edukuse võti

Tugevamad ja ühendatud Euroopa energiavõrgud on Euroopa energialiidu loomise eeltingimus. Üksnes siis, kui Euroopa energiavõrgud on hästi arenenud ja lõimunud, on Euroopa energiasüsteemidel võimalik saavutada oma eesmärk tarnida Euroopa elanikele konkurentsivõimeliselt taskukohast, turvalist ja säästvat energiat.

Täiskogu aprilli istungjärgul vastu võetud, Andrés Barceló Delgado koostatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuses tervitab komitee komisjoni teatist „Euroopa energiavõrkude tugevdamine“ ja tõstab esile asjaolu, et Euroopa ühendamise rahastust eraldatud rahaline toetus on muutnud võimalikuks viia ellu üha arvukamalt projekte üle kogu ELi.

„Palju on veel vaja ära teha,“ märkis Andrés Barceló Delgado. „2020. aastaks seatud elektrivõrkude ühendatuse 10 % eesmärki ei saavutata kõigis liikmesriikides. Nende ebaõnnestumiste aluspõhjustega (haldusprotseduuride keerukus, poliitiline mõju, rahastamine, avalikkuse toetuse puudumine) tuleb põhjalikult tegeleda, sest need võivad ohustada ka 2030. aastaks seatud eesmärkide saavutamist,“ jätkas raportöör.

Mõne aktuaalse küsimusega tegelemiseks esitab komitee soovitusi, mille eesmärk on parem analüüs, sidusrühmade täielik kaasamine varajases etapis ja eelarve suurendamine. (mp)