Kvaliteetne õpipoisiõpe Euroopas: andkem sõna õpipoistele

Õpipoisiõppe programmid tuleks kujundada sellega otseselt seotud inimeste – õpipoiste endi ja nende organisatsioonide – aktiivsel osalusel. See on komitee peamine tingimus seoses kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe kavandatava raamistikuga, mis komitee hinnangul aitab muuseas tõsta standardeid kogu ELis.

Noorte- ja lastevanemate organisatsioone, üliõpilasliite ja õpipoisse endid ei nähta õpipoisiõppe arendamisel loomulike sidusrühmadena, kuid kuna just nemad on nende programmide peamised kasusaajad, tuleks neid kaasata programmide visandamisse, haldamisse ja rakendamisse, märgib komitee 19. aprillil vastu võetud arvamuses teemal „Ettepanek: nõukogu soovitus kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa raamistiku kohta“.

Oluline on kaasata sotsiaalpartnerid, nagu tehakse ettepanekus. Kuid samuti on otsustav kõnealuste teiste esmatähtsate ringkondade toetus, märgib komitee, kes toetub oma seisukoha määratlemisel Euroopa Noortefoorumi eksperditeadmistele.

Õpipoisiõpe ei saa siiski lahendada töötuse probleemi. Kuid see võib parandada inimeste võimalusi tööd leida. Töötus on keeruline küsimus, mida on tarvis käsitleda eri vaatenurkadest, rõhutab komitee.

Üldjoontes toetab komitee ettepanekut, sest see annab üldise ettekujutuse sellest, millest kvaliteetne õpipoisiõpe koosneb, ja määratleb selle peamised elemendid: kirjalik leping, tasustamiseeskirjad, töökohal veedetud aeg, sotsiaalkaitse, töötervishoid ja -ohutus jne.

VKEde toetamine kvaliteetse õpipoisiõppe pakkumisel on teretulnud, samuti kiidab komitee heaks õpipoiste piiriülese õpirände.

Komitee on valmis jälgima uue raamistiku rakendamist liikmesriikides organiseeritud kodanikuühiskonna vaatenurgast.