Võitluse võrdse töötasu saavutamiseks saab kõige paremini võita stereotüüpe murdes

EMSK toetab komisjoni jõupingutusi vähendada 16,3 %-list soolist palgalõhet ELis, kuid soovitab võtta täiendavaid meetmeid, pöörates muu hulgas erilist tähelepanu võitlusele pikaajaliste sotsiaalsete ja kultuuriliste stereotüüpidega, mis määravad naiste haridus- ja karjäärivõimalused.

Oma arvamuses komisjoni soolise palgalõhe vähendamist käsitleva tegevuskava kohta rõhutas komitee ka tasustamise läbipaistvuse ja palgaauditite suurt tähtsust ettevõtetes. Samuti kutsus ta komisjoni üles asuma koguma individualiseeritud andmeid, et pakkuda senisest täpsemat statistikat naiste vaesuse kohta, mis jääb sageli varjatuks selle tõttu, et andmeid kogutakse majapidamiste, aga mitte üksikisikute kohta.

Senisest täpsemad arvandmed töötasu kohta võimaldaksid pidada teadlikumaid kollektiivläbirääkimisi, mis on äärmiselt oluline.

„Sotsiaalpartneritel on selles otsustav osa, sest sotsiaaldialoogi(de arvu) üheprotsendiline suurendamine vähendab soolist palgalõhet hinnanguliselt 0,16 %,“ ütles raportöör Anne Demelenne.

Arvamuse kaasraportööri Vladimira Drbalová sõnul saaks teha suuremaid edusamme, kui naised siseneksid paremini tasustatud sektoritesse nagu teadus, IKT, transport või ehitus.

Komitee arvates on ka liikmesriikidel oluline osa, kuna nad peaksid suurendama lastehoiuteenuste ja eakate inimeste hoolekandeteenuste pakkumist, parandades niiviisi töö- ja eraelu tasakaalu.

Kui komisjoni jõupingutused ei anna tulemusi 2019. aasta lõpuks, võib komitee kaaluda, kas taotleda komisjonilt ettepanekute esitamist siduvamate meetmete kohta, mis võivad hõlmata sanktsioone. (ll)