ELile sotsiaalvaldkonna AAA-reitingu tagamine nõuab poliitilist pühendumist ja korralikku rahastust

Komitee kutsub üles koondama Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamiseks piisavaid rahastamisvahendeid. Sotsiaalsamba elluviimiseks tuleb liikmesriikides teha edusamme ning võtta kindlaid kohustusi eelarve, investeeringute ja jooksevkulude katmiseks.

Samba järkjärguline rakendamine ei nõua mitte ainult liikmesriikide pühendumist, vaid ka kõigi asjaomaste sidusrühmade aktiivset omalust, vastutust ja osalemist – ning piisavaid rahastamismeetmeid, mis seda kajastaksid.

„Rahastamise tagamise peamised elemendid on avaliku sektori investeeringuid käsitlevate eelarve-eeskirjade paindlikkuse suurendamine, Euroopa struktuurifondide täies ulatuses kasutamine ja õiglane maksustamine,“ sõnas selleteemalise arvamuse raportöör Anne Demelenne (töötajate rühm, BE).

Komitee veendumuse kohaselt on selleks, et tagada liikmesriikide suutlikkus seatud eesmärgid saavutada, otsustav tähtsus piisavatel sotsiaalsetel investeeringutel. Aluse asjakohasteks kulutusteks saaks luua liikmesriigisiseselt ning mitmesuguste ELi tasandi programmide abil. Olemasolevaid Euroopa Liidu vahendeid tuleks kasutada selleks, et toetada avaliku sektori investeeringuid liikmesriikides. 

Nagu väitis Anne Demelenne: „Sotsiaalsamba põhimõtted ja selle ellurakendamise vajadus peaksid olema üheks suunanäitajaks peatsetel läbirääkimistel ELi 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku üle. Sarnaselt Euroopa Parlamendiga palume tungivalt ELi kulutuste praegust 1 %-list ülemmäära suurendada.“

Avaliku sektori investeeringute suurendamist liikmesriikides saaks lihtsustada ka asjakohase maksupoliitika abil ja sotsiaalsel eesmärgil tehtavate avaliku sektori investeeringute puhul kuldreeglit kasutades. Komitee leiab, et mõnes valdkonnas võiks lisaks riigi ja ELi vahenditest rahastamisele olla kasu ka erasektori investeeringutest.(jk)