Serbia ja EL peaksid suurendama jõupingutusi tagamaks, et riigi ühinemine ELiga 2025. aastal jääb võimalikuks

ELi ja Serbia kodanikuühiskonna ühise nõuandekomitee viimane kohtumine toimus 12. aprillil Brüsselis. Ühise nõuandekomitee liikmed arutasid Serbia ELiga ühinemise läbirääkimiste praegust seisu ja eesootavat tööd ning võtsid vastu lõppdeklaratsiooni. Serbiat tunnustati ühena kahest Lääne-Balkani juhtivast kandidaatriigist.

Kodanikuühiskonna esindajad kutsusid Serbia ametivõime üles jätkama tööd, et tagada õigusriigi põhimõtte järgimine, põhiõigused, kohtureform, võitlus korruptsiooni vastu ja ajakirjandusvabadus. Soovitati luua sotsiaalse ettevõtluse töörühm, mis koondaks kõiki asjaomaseid sidusrühmi, et koostada riigi sotsiaalse ettevõtluse strateegia. Lõppdeklaratsioonis tervitati Serbia valitsuse ja kodanikuühiskonna struktureeritud dialoogi uut vormi. Sellegipoolest kutsuti Serbia ametivõime üles kaasama kõik asjaomased sidusrühmad tõhusamalt avaliku poliitika väljatöötamisse. (sg)