Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Käärigem käised üles ja töötagem välja edukad lahendused Euroopa tuleviku jaoks

Hea lugeja!

Mul on hea meel allkirjastada oma esimene juhtkiri Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastvalitud presidendina. Mul on au juhtida selles ametis komitee 60. aastapäeva pidustusi, mis leiavad aset täiskogu 24. mai istungil.

Kui Teie neid ridu loete, on meie ettevalmistused selleks tähelepanuväärseks sündmuseks juba lõpule jõudmas. Kuigi pidustused pakuvad kindlasti võimaluse vaadata tagasi komitee ajaloo olulisimatele hetkedele, otsustasime kohe algusest peale, et see peaks olema pigem tulevikku, ja mitte minevikku suunatud pilguheit.

Ürituste kalender

4.6.2018 Brüssel
Kolmas sotsiaalsete ettevõtete Euroopa päev
18.6.2018 Brüssel
EMSK sidusrühmade tehisintellektialane tippkohtumine
11.7.2018 – 12.7.2018 Brüssel
EMSK täiskogu istungjärk

Lühidalt

Avatud uste päev: ainulaadne võimalus avastada, kuidas töötab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Laupäeval, 5. mail 2018 avas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rahvale oma uksed, et tähistada Euroopa päeva. Komitee tutvustas külalistele oma tegevust, eelkõige kultuurialast tegevust, sest 2018. aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta.

Jordaania on oluline partner stabiilsuse tagamiseks ELi naaberriikides

26. ja 27. märtsil sai Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee delegatsioon Ammanis kokku kohalike kodanikuühiskonna esindajate ja valitsusametnikega. Toimunud aruteludes keskenduti Jordaania probleemidele, mis tulenevad piirkonna ebastabiilsusest. Komitee delegatsioon tunnistas vajadust rahvusvahelise toetuse ja üksikasjalike meetmete järele, sest viimastel aastatel on Jordaanias välja töötatud ulatuslik strateegia, kuidas tulla toime peamiselt Süüria sõja eest põgenevate pagulaste tohutu sissevooluga.

ELi ja Gruusia kodanikuühiskonnad arutavad VKEde olukorda ja toiduohutust Gruusias

ELi ja Gruusia kodanikuühiskonna platvormi viimane kohtumine toimus 22. märtsil Thbilisis. Platvormi liikmed arutasid ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamist ja võtsid vastu ühisdeklaratsiooni. ELi ja Gruusia kodanikuühiskonna platvorm tervitas hiljuti märtsis avaldatud teadaannet kõrgetasemelise kahepoolse valdkondliku tasandi koostöö uue võimaliku vormi kohta ELi ja Gruusia vahel ning väljendas oma toetust viisavabaduse kehtestamisele lühikesteks külastusteks, mida on juba kasutanud suur hulk Gruusia kodanikke.

ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvorm on mures madala töötasu suundumuste pärast Ukrainas

ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvorm nõuab tungivalt, et Kiiev viiks erinevates sektorites ellu järjekindlamaid reforme, seades absoluutseks prioriteediks madala töötasu ja vaesuse küsimuse. Neid küsimusi käsitleti kodanikuühiskonna platvormi 6. koosolekul Brüsselis, kus platvormi liikmed arutasid ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise edenemist, palgatasemete rolli vaesuse vähendamisel ja nende mõju töörändele, ning kliimamuutusi.

Serbia ja EL peaksid suurendama jõupingutusi tagamaks, et riigi ühinemine ELiga 2025. aastal jääb võimalikuks

ELi ja Serbia kodanikuühiskonna ühise nõuandekomitee viimane kohtumine toimus 12. aprillil Brüsselis. Ühise nõuandekomitee liikmed arutasid Serbia ELiga ühinemise läbirääkimiste praegust seisu ja eesootavat tööd ning võtsid vastu lõppdeklaratsiooni. Serbiat tunnustati ühena kahest Lääne-Balkani juhtivast kandidaatriigist.

Euroopa romad on jätkuvalt silmitsi diskrimineerimise ja etnilise profiilimisega

Euroopa suurimat, enam kui kümne miljoni inimesega vähemusrahvust diskrimineeritakse ja tõrjutakse jätkuvalt paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees kogunenud inimõiguste eest seisvad valitsusvälised organisatsioonid (VVOd) ja ELi poliitikakujundajad hoiatasid, et paljudel juhtudel kasutab politsei romade suhtes endiselt etnilist profiilimist. 8.–12. aprillini Brüsselis ELi institutsioonide korraldatud kolmandal ELi romade nädalal leidis aset avalik arutelu teemal „Romavastasuse käsitlemine etnilise profiilimise tavades“. 

Kodanikuühiskonna foorumil nõuti konkreetseid samme soolise palgalõhe vähendamiseks ja tööstandardite parandamiseks

ELi ja Korea vabakaubanduslepingu raames toimuva kodanikuühiskonna foorumi kuues koosolek toimus 11. aprillil Soulis ning seda juhatasid koos Lee Ho-Geun ja Georgi Stoev. Oma ühisavalduses rõhutasid kaasjuhatajad, et ebakindel geopoliitiline keskkond tekitab uusi raskusi ELi ja Korea suhetes. Nad kutsusid üles edendama asjaomases piirkonnas ühiseid väärtusi ja huvisid ning täiustama Korea ja ELi partnerlust nii, et see vastaks paremini kodanike ootustele.

Uued väljaanded

„Vaata, mida EMSK saab Sinu heaks teha“ – uus väljaanne on saadaval

Selles laiemale üldsusele mõeldud trükises antakse kokkuvõtlik ülevaade komiteest ja selle ainulaadsest rollist konsulteerida ja pidada dialoogi organiseeritud kodanikuühiskonna esindajatega ning taotleda nendevahelist kokkulepet. Tähelepanu keskmes on komitee ülesanne, liikmed, president ja asepresidendid, toimimine ja saavutused.
 

Digitaalväljaanne – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – 60 aastat pühendunud tegutsemist

Kodanikuühiskond seisab hea Euroopa tuleviku eest!

Komitee loodi Rooma lepingutega 1957. aastal ja ta pidas oma esimese täiskogu istungjärgu 60 aastat tagasi 19. mail 1958. Sellest ajast saadik on komitee ajalugu olnud seotud Euroopa integratsiooniprotsessga, mille nimel ta väsimatult tegutseb.

EMSK uudised

Kodanikud on Euroopa tulevikku käsitlevate arutelude keskmes

Kahe päeva jooksul, 5. ja 6. mail avas kodanikuühiskonna esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma uksed Euroopa kodanike foorumile, kuhu kogunes sadakond kodanikku, kes esindasid 27 liikmesriigi (kõigi peale Ühendkuningriigi) mitmekesisust.

Lääne-Balkani riikide integreerimine peab jääma ELi prioriteediks

ELi laienemine ja eelkõige ELi demokraatlike väärtuste ja õigusstandardite levitamine Lääne-Balkani piirkonda on nii Lääne-Balkani riikide kui ka ELi huvides – seda märgib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses „Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus ning Euroopa integratsioon Lääne-Balkani riikides“, mis võeti vastu komitee täiskogu istungjärgul 19. aprillil.

Euroopa meretehnoloogiasektori säilimine sõltub ELi kindlast seisukohavõtust

EMSK arvamuses kutsutakse üles tugevale, vastastikkusel põhinevale tööstus- ja tootmispoliitikale

„Euroopa Komisjon peab vastu võtma tugeva, vastastikkusel põhineva tööstus- ja tootmispoliitika, vastasel juhul ei jää Euroopa meretehnoloogiasektor konkurentsis Aasia laevatehastega ellu,“ hoiatas 19. aprilli täiskogu istungil vastu võetud EMSK arvamuse „Strateegia „LeaderSHIP 2020““ raportöör Marian Krzaklewski

ELile sotsiaalvaldkonna AAA-reitingu tagamine nõuab poliitilist pühendumist ja korralikku rahastust

Komitee kutsub üles koondama Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamiseks piisavaid rahastamisvahendeid. Sotsiaalsamba elluviimiseks tuleb liikmesriikides teha edusamme ning võtta kindlaid kohustusi eelarve, investeeringute ja jooksevkulude katmiseks.

Komitee tutvustas täiendavaid meetmeid stabiilse, jõuka ja vastupanuvõimelise majandus- ja rahaliiduni jõudmiseks

Komitee on kindlalt veendunud, et praegu ei ole majandus- ja rahaliit veel piisavalt vastupanuvõimeline ja stabiilne tulevaste kriisidega tõhusaks toimetulemiseks. Majandus- ja rahaliidu lõpuleviimine nõuab otsustajatelt laiemaid ja kiiremaid poliitilisi kokkuleppeid selle kohta, kuidas jõuda lõppeesmärgiks oleva tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliiduni.

Riikliku julgeoleku ja avaliku korra kaitsmiseks ELis on tarvis välismaiste otseinvesteeringute taustauuringuid

Foreign Direct Investment

Välismaised otseinvesteeringud on tähtis majanduskasvu, töökohtade ja innovatsiooni allikas ning on alati olnud oluline Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset arengut toetav tegur. Ent see võib kätkeda ka ohte riiklikule julgeolekule ja tarvis on asjakohast raamistikku, et teha selliste investeeringute taustauuringuid.

EMSK soovib Euroopa energialiitu, mis kaasab kõiki ELi kodanikke ja toob neile kasu

Komitee avaldab tugevat toetust energialiidu eesmärkidele ja innustab ELi ühiskonda võtma täieliku vastutuse selle projekti eest. Energialiidu tähtsus ei kajastu üksnes selliste valdkondade nagu energia, transport ja kliima poliitikameetmetes, vaid see pakub ka võimalusi demokraatlikuma, ühtekuuluvama, konkurentsivõimelisema ja õiglasema Euroopa kujundamiseks. Selleks tuleb organiseeritud kodanikuühiskonnaga pidada tõhusat energiadialoogi ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Võitluse võrdse töötasu saavutamiseks saab kõige paremini võita stereotüüpe murdes

EMSK toetab komisjoni jõupingutusi vähendada 16,3 %-list soolist palgalõhet ELis, kuid soovitab võtta täiendavaid meetmeid, pöörates muu hulgas erilist tähelepanu võitlusele pikaajaliste sotsiaalsete ja kultuuriliste stereotüüpidega, mis määravad naiste haridus- ja karjäärivõimalused.

Euroopa energiavõrkude tugevdamine on energialiidu edukuse võti

Tugevamad ja ühendatud Euroopa energiavõrgud on Euroopa energialiidu loomise eeltingimus. Üksnes siis, kui Euroopa energiavõrgud on hästi arenenud ja lõimunud, on Euroopa energiasüsteemidel võimalik saavutada oma eesmärk tarnida Euroopa elanikele konkurentsivõimeliselt taskukohast, turvalist ja säästvat energiat.

Kvaliteetne õpipoisiõpe Euroopas: andkem sõna õpipoistele

Õpipoisiõppe programmid tuleks kujundada sellega otseselt seotud inimeste – õpipoiste endi ja nende organisatsioonide – aktiivsel osalusel. See on komitee peamine tingimus seoses kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe kavandatava raamistikuga, mis komitee hinnangul aitab muuseas tõsta standardeid kogu ELis.

Liikuvuse uusi vorme välja töötades ei tohi unustada ELi kodanike huve

 mobility

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub komisjoni üles hõlbustama hoogsamalt tarbijate juurdepääsu uutele, puhtamatele ja taskukohasematele liikuvuse vormidele ning rakendama suuremat rahalist toetust ühistranspordile.

Euroopa kodanikualgatuse päeval kutsuti üles kodanikke tõeliselt kaasama

Kuus aastat pärast Euroopa kodanikualgatuse käivitamist ning pärast korduvat konstruktiivset kriitikat ja algatuse parandamise üleskutseid, mida on teinud eelkõige Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja teised institutsioonid, tegi Euroopa Komisjon lõpuks ettepaneku muuta seda olulist osalusdemokraatia vahendit.

Plasti ümbermõtestamine: käitumise muutmiseks on vaja tugevat õigusraamistikku ja elujõulisi alternatiive

Plastist on saamas üks maailma suurimaid keskkonnaprobleeme. Ületarbimisest, jäätmetest ja ringlussevõtmata plastist tekkinud, ookeani mööda triiviv Vaikse ookeani nn prügisaar on oma pindalalt suurem kui Mehhiko. See on avanud paljude inimeste silmad ja ärgitanud meid oma plastikasutust ümber mõtestama. Pakiliseks muutunud olukorras püüab EL leida viise plasttoodete disainimise, kasutamise, tootmise ja ringlusse võtmise muutmiseks ning võttis seda silmas pidades 16. jaanuaril 2018 vastu Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses.

Uudiseid rühmadelt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul mälestati Varssavi geto ülestõusu 75. aastapäeva

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Minutilise seisakuga mälestati Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul Varssavi geto ülestõusu 75. aastapäeva. Ülestõus oli suurim juutide relvastatud ülestõus II maailmasõja ajal.

Muutused III rühmas

18. aprillil sai Arno Metzlerist ametlikult III rühma esimees 2018.–2020. aasta ametiajaks.

Alates 1993. aastast on ta tegutsenud advokaadina oma büroos Saksamaal ja olnud alates 2002. aastast Saksamaa vabade elukutsete esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees. Enne rühma esimeheks saamist täitis ta aseesimehe ametikohustusi VKEde, vabade elukutsete ja komitee kodukorra valdkonnas.

Töö, uued töövormid ja töötingimused

 Töötajate rühm

Tööhõive küsimus on jätkuvalt päevakajaline. Sellegipoolest on töötingimused sama tähtis teema kui tööga hõivatute arv. See on eriti asjakohane, kui vaadata viimaseid tööturuarenguid ja mittestandardsete lepingute sagenemist, mille puhul on Euroopa Kohus pidanud oma otsustes sätestama, et näiteks Uberi taksojuhid on töötajad, mitte vabakutselised.