Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut liikmesriikide tööhõivesuuniste läbivaatamise kohta, kuid palub suuniseid kohandada, et võtta arvesse COVID-19 pandeemiast põhjustatud ähvardavat tööhõive- ja sotsiaalkriisi ning aidata leevendada selle kahjulikku mõju Euroopa tööturgudele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates tuleks sel aastal erandkorras kaaluda erakorralise või hädaolukorra suunist, mis aitaks ELi riikidel kohandada oma tööhõivepoliitikat praeguse enneolematu olukorraga.

Erakorraline COVID-19 tööhõivesuunis võiks sisaldada viiteid tõhusatele ajutistele meetmetele, mida on vaja kriisi mõju leevendamiseks, nagu lühiajaline töökorraldus, sissetulekutoetus, pikendatud haigushüvitis ning kaugtöö edendamine, austades samal ajal tööandjate vastutust töötajate tervise ja ohutuse eest.

Komitee soovitused esitati arvamuses komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta, kusjuures see avaldati just enne COVID-19 pandeemiat. Komitee arvamus võeti vastu 7. mail toimunud täiskogu kaugistungjärgul. 

„COVID-19 pandeemia põhjustatud majandusvapustusel võib olla tõsine ja pikaajaline mõju Euroopa tööturgudele. Tugev sotsiaalne dialoog on oluline mis tahes tööhõivepoliitika jaoks ning rohkem tuleb ära teha sotsiaaldialoogi hõlbustamiseks ja edendamiseks nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil,“ ütles arvamuse pearaportöör Ellen Nygren. (ll)