„Kohalik vaade“ – eriosa. Kas murdume või saame hakkama: Euroopa võitlus koroonaviirusega

Kas EL suudab COVID-19 kriisi seljatada? Kas võime loota, et EL aitab meil selle probleemiga toime tulla või tunneme end kõrvalejäetuna nagu selle sajandi kahe eelmise suure kriisi korral? Ajal mil haiguspuhang pühib üle Euroopa, röövides arvukalt inimelusid ja külvates suurt majanduslikku kahju, uurib komitee president Luca Jahier ELi senist reageerimist, osutades julgetele meetmetele, millest eile võis alles unistada. Kuid tema sõnul on vaja rohkem teha, et seada kurss, mis aitaks Euroopa juhtidel kokkuleppele jõuda. (ll)

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Euroopat ei ole vaja mitte ainult päästa, see on vaja taaskäivitada!

Hea lugeja!

COVID-19 haiguse puhangust on saanud kiirelt arenev hädaolukord; arvnäitajad ja meetmed muutuvad kogu Euroopas ja maailmas pidevalt, mõjutades ühiskonna kõiki tasandeid.

Teise maailmasõja lõpust saati ei ole maailmas seistud silmitsi nii terava kriisiga. Ükski valitsus Euroopas ega mujal ei suuda ilmselt ise sellist pandeemiat peatada. Kõik liikmesriigid peavad ühel meelel üksteist toetama ja kooskõlastatud tegevust koordineerima. Liikmesriikide killustatud lähenemisviis vaid sillutab teed katastroofile. Kui tegutseme valesti, ei pruugi enam avaneda võimalust õigele rajale naasta.

EMSK liikmetelt

Dessine-moi…*

Aprillist alustame Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete koostatud artiklite sarjaga „Dessine-moi…“* (Joonista mulle...).

 

COVID-19 päevil

Isabel Caño Aguilar

Elame erandlikus ja ebatavalises olukorras.

Oleme isoleeritud oma riikides ja kodudes, ent samas oleme kindlad, et maailm ei saa peatuda ning et kodanikuühiskond tuleb endiselt igal hommikul üles ja asub tööle. See enneolematu olukord on kõigile emotsionaalselt raske.

Sellest katsumusest väljume võitjana

Milena Angelova

COVID-19 on seni selle sajandi suurim katsumus. Kuid ma ei keskendu selle negatiivsele mõjule meie elule, põhiõigustele ja -vabadustele, majandusele ja heaolule. Pigem püüan tutvustada, kuidas positiivse ja pragmaatilise suhtumisega võtta praegusest olukorrast maksimum. Üheskoos saame sellest üle, kui tegutseme sihikindlalt, meeskonnana ja vastutustundlikult.

Solidaarsus koroonaviirusevastases võitluses

Intervjuu Giuseppe Gueriniga

Giuseppe Guerini, kuidas Teil läheb neil keerulistel päevadel?

Surve on suur. Pingeline on nii töö seisukohast kui ka isiklikult ja emotsionaalselt. Elan Bergamos, seega Itaalia epideemia keskmes. Kuna näeme kannatusi ja suurt hulka epideemias surnuid, rõhub meid jõuetuse ja talumatuse tunne, mis tekitab pidevat murelikkust ja abitust. Meil kõigil on sõprade, kolleegide või tuttavate hulgas viiruse ohvreid: nii need, kes on juba lahkunud, kui ka need, kes on intensiivravis. 

Koroonaviirus muudab meie ühiskonna paremaks

Adam Rogalewski

Koroonaviiruse (COVID-19) puhang muudab põhjalikult meie elu ning muudab ka meie riike, majandust ja ühiskonda. See on viinud meid arusaamisele meie haavatavusest, hoolimata elutingimuste tohutust paranemisest aastate jooksul ning tehnoloogia arengust, sealhulgas digiteerimisest ja tehisintellektist. Hoides end kodus isoleerituna, oleme õppinud ka seda, kui olulised on teised inimesed ja ühiskond meie igapäevaelus. Koroonaviiruse kriis muudab selgesõnaliselt kehtetuks neoliberaalse narratiivi, mille kohaselt ühiskonda kui sellist pole olemas. Praeguse kriisi ajal aitab ühiskond ehk teisisõnu inimeste solidaarsus kaitsta meid viiruse mõjude eest.

Korvamatu kahju majandusele

Helena De Felipe Lehtonen

Käesoleva pandeemia puhul, mis ründab meid kõiki, aga eelkõige meie vanemas eas ja kehvema tervisega kaaskodanikke, võib tekkida küsimus, kas see viirus võib olla toodetud laboratooriumis, kust ta on seejärel kas tahtlikult või tahtmatult valla päästetud. Kuna tavakodanikel ei ole vastust sellele küsimusele ning kuigi ei ole välistatud, et 2021. aasta sügiseks valmib vaktsiin, siis kes ütleb, et me ei seisa järgmisel talvel silmitsi uue viirusega, millel on praegusega sarnased tagajärjed? (Meenutagem 1918. aasta Hispaania grippi.)

ELi juhid räägivad COVID-19 kriisist

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

Me kasutame kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid, et piirata koroonaviiruse (#coronavirus) levikut, aidata patsiente ja tagada, et Euroopa majandus jääks selles kriisis püsima.
Ma olen kindel, et EL tuleb toime meie tervishoiusüsteeme ja majandust tabanud šokiga. Kuid iga liikmesriik peab kandma oma täielikku vastutust. Ning Euroopa Liit tervikuna peab olema kindlameelne ning tegutsema kooskõlastatult ja ühtselt.

EMSK uudised

Enneolematu solidaarsuse nimel

Eurorühma 7. aprilli kohtumise eel võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 6. aprillil vastu deklaratsiooni, milles kutsutakse üles enneolematule solidaarsusele liikmesriikide vahel ning nõutakse viivitamatult kiiret reageerimist COVID-19 pandeemiale. Ühist saatust jagavas liikmesriikide ühenduses peab komitee äärmiselt vajalikuks võtta ühiseid meetmeid nii rahvatervise probleemide kui ka praeguse kriisi poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega toimetulekuks.

Nüüd oleme kas tõeline liit või mitte midagi. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldus COVID-19 kriisi teemal

Vastuseks koroonaviiruse pandeemia põhjustatud olukorrale võtsid komitee liikmed 17. märtsil 2020 vastu avalduse pealkirjaga „Nüüd oleme kas tõeline liit või mitte midagi“. Selles kutsutakse üles suuremale solidaarsusele ja ühistegevusele Euroopa Liidu tasandil, et pandeemia tagajärgedega tõhusalt toime tulla. Liikmed rõhutasid ühismeetmete tähtsust, et kõik liikmesriigid saaksid oma tegevust koondada ja koordineerida ning üksteist aidata.

Võitlus koroonaviiruse vastu: komisjoni ettepanek ELi Solidaarsusfondi kasutamise kohta ei ole piisav

25. märtsil võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu üldiselt toetava seisukoha Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta muuta Euroopa Liidu Solidaarsusfondi käsitlevat määrust, et reageerida koroonaviiruse puhangule. Kuigi komitee kirjalikus seisukohas toetatakse täielikult Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohaldamisala kavandatavat laiendamist, leiab komitee, et rahastamisvahendile eraldatud ressursid on täiesti ebapiisavad ja selle finantssätted puudulikud.

Koroonaviirusele reageerimine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab ulatuslikumat Euroopa investeerimiskava

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatust, kuid nõuab ulatuslikumat investeerimiskava, et toetada liikmesriike COVID-19 pandeemiale reageerimisel. Algatuse eesmärk on soodustada investeerimist ELi liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse. EL kavatseb võtta kasutusele rahareservid, st ELi fondide kasutamata eelmaksed, ja anda rahalist toetust.

Lennundus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab lennujaamade teenindusaegade jaotamist reguleerivate ELi eeskirjade peatamist

Komitee toetab komisjoni ettepanekut peatada ajutiselt lennujaamade teenindusaegade jaotamist reguleerivad ELi eeskirjad seoses koroonaviiruse puhanguga. Komitee juhib tähelepanu sellele, et eeskirjad tuleks peatada kuni 2020. aasta suvise lennugraafiku lõpuni ning et see kiireloomuline meede peaks olema osa palju ulatuslikumast paketist, et võimaldada ELi lennundussektoril pärast koroonaviiruse kriisi taastuda.

Uudiseid rühmadelt

Koroonaviiruse kriis: kaitsta inimeste tervist ja päästa Euroopa majandus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Koroonaviiruse kriis on suurim katsumus, millega Euroopa Liit oma loomisest alates on silmitsi seisnud. See on ELi liikmesriikide, ettevõtete ja kodanike jaoks äärmiselt raske aeg. Samas on see ELi jaoks võimalus taas kord tõestada oma väärtust ja täita oma kohustusi, aidates liikmesriikidel pandeemiast tingitud majanduskriisist taastuda.

Töötajate õigused ja demokraatia löögi all

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Olukorras, kus COVID-19 kriis kogu Euroopas üha süveneb, on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm äärmiselt murelik, kuuldes löögi alla sattunud kollektiivlepingutest ja töötajate õigustest teatud liikmesriikides. Eriti muret tekitav on olukord Poolas, kus valitsus kavatseb COVID-19 pandeemiaga toimetulekuks vastu võtta erakorralised seadused, millega rikutakse sotsiaaldialoogi nõukogu sõltumatust ja sotsiaalpartnerite autonoomiat. Töötajate rühm on teadlik ka sellest, et Itaalias – kus valitsus ja sotsiaalpartnerid on jõudnud kokkuleppele, et töötushüvitised töötajatele, kes ei saa COVID-19 kriisi ajal töötada, otsustatakse kollektiivläbirääkimiste teel – on paremäärmuslikud poliitikud kutsunud üles sellised kollektiivläbirääkimised peatama.

Võitlus võltsuudistega COVID-19 kohta usaldusväärse meedia abil

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Söö küüslauku, joo kuuma vett, väldi jäätise söömist – just sellised nõuanded levivad internetis COVID-19 eemal hoidvate „näpunäidetena“. Hiljuti rääkisin ühe sõbraga (nime jätan siinkohal mainimata), kes väljendas suurt pettumust, et viiruse kohta ei ole võimalik leida õiget teavet. 

 

Lühidalt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Ülemkogu otsust alustada ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ja välissuhete sektsiooni esimees Dilyana Slavova tegid 26. märtsil ühisavalduse, milles tervitati nõukogu 24. märtsi 2020. aasta otsust alustada ühinemisläbirääkimisi Albaania ja Põhja-Makedooniaga.

Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2020“ jäetakse ära: Euroopa noored peavad oma seisukohtade väljendamisega ootama

COVID-19 puhangu tõttu jäetakse ära sel aastal ära üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“, mis pidi toimuma neljapäeval, 19. märtsil ja reedel, 20. märtsil. Otsus võeti vastu kõigi inimeste tervise ja ohutuse huvides, mis on praeguse pandeemia ajal komitee peamine prioriteet. Korraldav meeskond kaalub praegu mitmesuguseid alternatiive 2021. aastaks, kuid lõplikku otsust ei ole seni tehtud.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee meedias

Valisime oma lugejate jaoks välja mitmeid Euroopa meedia lugude pealkirju, mis kajastavad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastust COVID-19 kriisile.

Austria – Kleine Zeitung – Kleine Zeitung – EWSA-Präsident Jahier „Entweder eine Union - oder nichts“

Belgia – LaLibre.be – „Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt“: les camps de Rohingyas à la merci du coronavirus