Euroopa sotsiaalõiguste samba rahastamine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Peame kohe hakkama taas edendama solidaarsust ja lõpetama natsionalismi, rassismi ja lühinägeliku poliitika Euroopas.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas on keskse tähtsusega järgmistes valdkondades: töö- ja palgatingimuste ja sotsiaalkaitsesüsteemide parandamine Euroopas, töö ja eraelu tasakaalu tagamine, sotsiaalsete standardite parandamine ja ELi liikmesriikide üksteisele lähenemine, sh kollektiivläbirääkimised ja ligipääs sotsiaalteenustele.

Samas ei saa olukorda parandada, kui puudub raha: sotsiaalõiguste samba tõhus rakendamine liikmesriikides on võimalik ainult juhul, kui neil on piisavalt rahalisi vahendeid, et investeerida sotsiaalpoliitikasse, muutes nii õigused ja põhimõtted konkreetseteks poliitikaalgatusteks.

Seetõttu peab olema tähtis roll muu hulgas sellistel mehhanismidel nagu Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, samuti on oma osa õiglasemal maksusüsteemil ja tasakaalus eelarve nõude järgimisel, mille puhul jäetakse avaliku sektori puudujäägi arvutamisel kõrvale teatud sotsiaalsed investeeringud (nagu haridus, infrastruktuur jne), võimaldades nii suuremaid sotsiaalseid investeeringuid, rikkumata seejuures eelarve-eeskirju. 

Komitee koostab praegu arvamust sotsiaalõiguste samba rahastamise kohta, et tasakaalustatult hinnata, kuidas on rahastamine võimalik ja kuidas seda tuleks saavutada, tagades suuremad investeeringud, eelkõige 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku raames Euroopa Sotsiaalfondile, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondile ja teistele ELi fondidele eraldatud vahendid. Arvamusega antakse panus käimasolevasse arutellu järgmise finantsraamistiku üle, millel on mõju sotsiaalse lähenemise poliitika edule. (prp/mg)