Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee energiapäevad: kodanikuühiskonda tuleks rohkem kaasata ELi energiapoliitika teemalisse mõttevahetusse

Sotsiaalne õiglus ja kodanikuühiskonna osalemine peavad olema energiakõneluste keskmes alates kohalikust kuni Euroopa tasandini. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee energiapäevadel, mis toimusid 7.–8. märtsil 2018 Brüsselis, arutati ELi energiapoliitika olukorda ja tulevasi arengusuundumusi.

Konverentsi esimesel päeval käsitleti energialiitu, tehti kokkuvõte selle eesmärkide saavutamiseks tehtud edusammudest ja hinnati jätkuvalt esinevaid probleeme. Osalejad arutasid, kuidas saaksid kodanikud energialiidust osa võtta ja sellest kasu saada, ning uurisid võimalusi edendada üksikisikute ja kodanikuühiskonna majanduslikku ja poliitilist isevastutust selles liidus.

„Nõutud liitu ei saa luua ilma kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivse kaasamiseta ning nende rolli selles protsessis tuleb täpsustada ja muuta see alaliseks,“ sõnas EMSK transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsiooni esimees Pierre Jean Coulon.

Toni Vidan ja Christophe Quarez on praegu koostamas EMSK arvamust teemal „Kolmas aruanne energialiidu olukorra kohta“, mis on kavas vastu võtta täiskogu aprilli istungjärgul.

Teisel päeval käsitleti praeguse gaasidirektiivi tulevasi muudatusi, mis on tekitanud muret sidusrühmades.

Oma ettepanekus leiab Euroopa Komisjon, et kolmandatest riikidest tulevad ja sinna viivad gaasi torujuhtmed peaksid vastama olemasoleva ELi õiguse üldpõhimõtetele. Küll aga rõhutab osa kodanikuühiskonna organisatsioone, et uus tekst tekitaks õiguslikku, kaubanduslikku ja keskkonnaalast ebakindlust.

EMSK liige Baiba Miltoviča toonitas, kui oluline on paremini kooskõlastada välistarnijatega seotud eeskirju ja jõuda ühtse regulatiivse raamistikuni, et energiat tarnitaks kõikjal samade eeskirjade järgi.

Miltoviča koordineerib kõiki üritusel osalejate panuseid, mille põhjal koostatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Gaasi siseturu direktiivi muutmine“. Ka see on kavas võtta vastu täiskogu aprilli istungjärgul.