Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab uut kinnitust Euroopa sotsiaalsele mudelile

RAPPORTEUR SPEAKING

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ütles oma täiskogu istungjärgul märtsis, et Euroopa ühiskonnas üha suureneva ebavõrdsuse kõrvaldamiseks tuleb sotsiaalset jätkusuutlikkust võtta arvesse kõigis ELi poliitikavaldkondades ning Euroopa sotsiaalne mudel tuleb digi- ja üleilmastumise ajastul taastada kõigi kodanike sotsiaalse kaitse tagamise vahendina.

Raportöör Giulia Barbucci selgitas oma arvamuse „Digiajastu sotsiaalselt jätkusuutlik kontseptsioon“ tutvustamisel, et sotsiaalse jätkusuutlikkuse saavutamine on sama oluline kui keskkonna- ja majandusliku jätkusuutlikkuseni jõudmine.

Komitee väljendas täielikku toetust Euroopa Parlamendi soovitusele, mille kohaselt komisjon ja sotsiaalpartnerid peaksid tegema koostööd, et esitada direktiivi ettepanek inimväärsete töötingimuste kohta kõikide tööhõive vormide puhul, sealhulgas uued tööhõive vormid.

Samuti soovitas komitee teha suuremaid jõupingutusi, et tagada piisav töötasu, sujuv ühelt töökohalt teisele liikumine ja õiglased elukestva õppe võimalused digitaalse kirjaoskamatuse vähendamiseks.

Komitee nõudis kaasavamat tööturgu rändajate jaoks ja naiste paremat juurdepääsu digitaalsetele töökohtadele ning soovitas pöörata eritähelepanu puudega inimestele.

Lisaks leiti, et hinnata tuleks võetud meetmete mõju, et näha, kuidas need mõjutavad kodanike elusid.