Töö tulevik – oskuste nappusest jagusaamine on kriitilise tähtsusega

Märtsikuu täiskogu istungjärgul vastu võetud töö tuleviku teemalises arvamuses kutsub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomutee liikmesriike üles keskenduma haridusele ja koolitusele ning kohandama oma haridussüsteeme tööturu vajadustele, mis on nüüdisaegse digitaal- ja tööstusrevolutsiooni tõttu pidevas ja jõulises muutumises.

Mõningate uuringute kohaselt viivad tehnoloogilised muutused märkimisväärsete häireteni mõne valdkonna tööhõives ja ettevõtlusmudelites ning valitseb oht, et automatiseerimise tõttu võib kaduda 9 % töökohtadest. 25 % töökohtadest võidakse ümber kujundada seoses poolte ülesannete automatiseerimisega. Samal ajal luuakse uusi töökohti ning on oodata, et tulevikus on üheksal töökohal kümnest vaja digitaaloskusi.

Komitee väidab, et vajalikud vahendid tuleviku töövõimalustest kinnihaaramiseks on kvaliteetne põhiharidus, kõrgetasemeline koolitus, elukestev õpe ning kõigi töötajate täiendus- ja ümberõpe.

Komitee väljendab muret Euroopa haavatavate rühmade pärast, kelle hulka kuuluvad väheste oskustega isikud. Ta kutsub komisjoni üles astuma vajalikke samme, takistamaks nende tõrjumist nende võimetuse tõttu muutuste tempoga sammu pidada.

Kõnealust arvamust, mis koostati ELi nõukogu eesistujariigi Bulgaaria taotlusel, esitleti 22. märtsil Sofias toimunud konverentsil „Oskuste nappuse kaotamine majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks: ettevõtjate seisukoht“. (ll)