Komitee kutsub üles säilitama hoogu pangandusliidu elluviimisel

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles viima täielikult ja viivitamata ellu Euroopa Komisjoni pakutud meetmed pangandusliidu väljakujundamiseks ja süvendamiseks.

Pangandusliidu loomine on majandus- ja rahaliidu seisukohalt keskse tähtsusega, kuna sellega tõhustatakse ELi finantsstabiilsust ja territoriaalset terviklikkust ning ennetatakse turu killustumist tulevaste kriiside käigus. Seepärast tunnustab komitee komisjoni ettepanekuid.

„Me toetame uut lähenemisviisi pangandusliidu kolmanda sambaEuroopa hoiuste tagamise skeemietapiviisilisemaks elluviimiseks. See võib anda uut hoogu seni edutult arenenud läbirääkimistele,“ ütles selleteemalise komitee arvamuse kaasraportöör Daniel Mareels. „Elluviimisprotsessi hoogu ei tohiks kaotada.“

Komitee toetab pangandusliidu esimese kahe samba tugevdamiseks ja konsolideerimiseks võetavaid meetmeid. Komitee usub, et edasised jõupingutused riskide vähendamiseks ja jagamiseks finantssektoris võivad sillutada teed kolmanda samba väljakujundamisele ja nendega tuleb paralleelselt jätkata.

„Esmajärjekorras tuleks käsitleda allesjäänud viivislaene ja nende võimalikku kuhjumist,“ märkis arvamuse raportöör Carlos Trias Pintó. „Samuti on meie arvates väga oluline Euroopa Valuutafondi kohene töövalmidus ühtse kriisilahendusfondi kaitsemeetmena.“

Lisaks soovitab komitee pöörata täit tähelepanu riiklikele hoiuste tagamise skeemidele edasikindlustuse etapil ning langetada võimalikult ulatuslikul konsensusel põhinev konkreetne ja ametlik otsus üleminekuks kaaskindlustuse etapile.

Lõpetuseks peaks finantssektor pühenduma 2030. aasta kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kohustuste elluviimisele ning kõik sektori osalejad peaksid usaldusväärselt ja võrdsetel alustel keskenduma reaalmajanduse rahastamisele. (jk)