Euroopa kodanikualgatusest peab saama mõjus kodanikuosaluse vahend

Euroopa kodanikualgatuse eesmärk on edendada kodanikuaktiivsust ja osalusdemokraatiat ning see võib aidata üle saada ELi demokraatia puudujäägist. Samuti on see vahend, mis võib koondada eurooplasi ühiste eesmärkide nimel ja seega tugevdada Euroopa identiteeti. Ent selleks, et kodanikualgatus võiks saavutada oma täieliku potentsiaali, peab sellega kaasnema dialoog ja asjakohane mõju.

14. märtsil vastu võetud arvamuses Euroopa kodanikualgatuse kohta esitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee mõningad ettepanekud selle saavutamiseks:

  • edukate algatustega peaksid kaasnema asjakohased meetmed: äärmiselt oluline on arutada edukaid algatusi Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärkudel, et anda kodanikualgatustele vajalik poliitiline mõõde;
  • edendada tuleb dialoogi Euroopa kodanikualgatuste korraldajatega nii kampaania ajal kui ka pärast selle lõppu;
  • registreerimisetapiks on vajalikud selged ja läbipaistvad eeskirjad;
  • institutsioonilise juhi ja registreerimise üle otsustaja rollid, mis on mõlemad komisjoni kätes, tuleks hoida lahus.

„Komitee näeb end vahendaja ja institutsioonilise juhina,“ ütles raportöör Kinga Joó, kes kinnitas komitee valimisolekut toetada algatusi ka edaspidi.

Komitee on osalenud Euroopa kodanikualgatuse üle peetavas arutelus selle algusest alates. Käesoleval aastal 10. aprillil toimuva Euroopa kodanikualgatuse päevaga on komitee aidanud hoida Euroopa kodanikualgatust ELi institutsioonilises tegevuskavas kõrgel kohal ja edendada selle kuvandit.