Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni voliniku Andrus Ansipi tulevase tehisintellekti strateegia kava

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tehisintellekti teemalise arvamuse raportöör Catelijne Müller ütles, et volinik Ansipi poolt komitee 15. märtsi täiskogu istungjärgul kirjeldatud strateegia vastab täielikult komitee üleskutsele, mille kohaselt peaks EL täitma teerajaja rolli tehisintellekti vastutustundliku arendamise ja kasutuselevõtu raamistiku loomisel.

Mülleri sõnul on komiteel väga hea meel teadaande üle, mille esitasid 9. märtsil volinikud Ansip, Moedas ja Gabriel tehisintellekti teemalise uurimisrühma loomise kohta ja milles võetakse täielikult arvesse komitee omaalgatuslikus arvamuses nimetatud üleskutseid:

  • koostada üleeuroopaline tehisintellekti eetikakoodeks, tagamaks, et tehisintellekti arendamine on kooskõlas ELi väärtuste ja põhiõigustega;
  • luua üleeuroopaline tehisintellekti taristu tehisintellekti kestliku arengu soodustamiseks;
  • kontrollida õigusaktide ja eeskirjade eesmärgipärasust tehisintellekti valdkonnas;
  • edendada innovatsiooni tehisintellekti valdkonnas, eriti ühise hüvangu eesmärgil.

„Ma leian, et Euroopa võttis tõepoolest selles valdkonnas teerajaja rolli,“ sõnas Müller.

Volinik Ansip andis ülevaate olukorrast ELi digitaalsel ühtsel turul ja kirjeldas komisjoni kõige olulisemaid algatusi selle saavutamiseks: rändlusteenuste lisatasude kaotamine, tulevane digitaalse sisu teenuste kaasaskantavus, põhjendamatu asukohapõhise tõkestuse kõrvaldamine ja mais jõustuv isikuandmete kaitse üldmäärus.

Veel on tulemas mitu olulist muutust telekommunikatsiooni, e-privaatsust käsitleva määruse ja küberturvalisuse valdkonnas.

Volinik Ansip rõhutas, et killustatus on jätkuvalt suur takistus ja Euroopa digitaalse ühtse turu puudumise maksumus oli Euroopa Parlamendi uuringu kohaselt ülisuur: 415 miljardit eurot aastas.

„On oluline, et kõigile osalistele kehtiksid ühtlustatud eeskirjad, sest samal ajal kui suured üleilmsed osalejad saavad tegutseda 28 eeskirjadekogumi raames, on idufirmadel ja VKEdel praktiliselt võimatu neid kogumeid mõista. Kui digitaalne Euroopa jääb endiselt killustatuks, edastame oma rahvale ja eriti idufirmadele väga lihtsa sõnumi: kui tahate laieneda, jääge koju või minge USAsse,“ sõnas volinik.

Arutelul kõnelejad rõhutasid, kui tähtis on tagada töötajatele õiglane üleminek, kui traditsioonilised töökohad kaovad ja uued ei ole veel tekkinud.

Kõik nõustusid, et elukestev õpe peab just nüüd varasemast veelgi enamreaalsuseks saama, et aidata kõigil leida koht tulevasel tööjõuturul tänu uute töökohtade jaoks vajalike uute oskuste omandamisele. (dm)