Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Head lugejad!

Minu ametiaeg hakkab kohe täis saama. Ma sooviksin kasutada juhust, et käesolevas viimases juhtkirjas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendina tuletada meelde möödunud kahe ja poole aasta olulisimaid hetki komitee tegevuses ja töös.

Euroopasse üha kriitilisemalt suhtuva avaliku arvamuse taustal iseloomustas kõnealust ajavahemikku komitee tahe laiendada ja süvendada Euroopa kodanikuühiskonna konsulteerimist, tagamaks, et komitee seisukohad kajastaksid tõepoolest kodanikuühiskonda kogu selle mitmekesisuses.

Ürituste kalender

23/04/2018 Brüssel
Euroopa dialoog valitsusväliste osalejate võetavate kliimameetmete teemal
05/05/2018 Brüssel
Euroopa päev
23/05/2018 - 24/05/2018 Brüssel
EMSK täiskogu istungjärk ja EMSK 60. aastapäeva tähistamine
24/05/2018 - 25/05/2018 Brüssel
kodanikuühiskonna päevad 2018

Lühidalt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee energiapäevad: kodanikuühiskonda tuleks rohkem kaasata ELi energiapoliitika teemalisse mõttevahetusse

Sotsiaalne õiglus ja kodanikuühiskonna osalemine peavad olema energiakõneluste keskmes alates kohalikust kuni Euroopa tasandini. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee energiapäevadel, mis toimusid 7.–8. märtsil 2018 Brüsselis, arutati ELi energiapoliitika olukorda ja tulevasi arengusuundumusi.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldas ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu kohtumisel toetust kodanikuosalusele ja heale avalikule haldusele

Märtsi lõpus Prahas toimunud Majandus- ja Sotsiaalnõukogu ettevalmistava koosoleku eesmärk oli rõhutada kodanikuosaluse, hea avaliku halduse ja kaasavate institutsioonide tähtsust kestliku arengu eesmärkide ja kestliku arengu tegevuskava 2030 elluviimisel.

Uued väljaanded

Euroopa kujundamine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hiljutised saavutused

Ilmunud on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee brošüür „Shaping Europe – recent EESC achievements, 2018 edition“ („Euroopa kujundamine – EMSK hiljutised saavutused, 2018. aasta väljaanne“).

Väljaanne on mõeldud nii laiemale publikule kui ka teistele Euroopa institutsioonidele ning selles antakse ülevaade EMSK viimaste aastate tegevusest peamistes Euroopa poliitikavaldkondades ehk täpsemalt majandus-, sotsiaal-, keskkonna- ja rahvusvahelistes küsimustes.

EMSK uudised

Suur tänu, president Dassis ning asepresidendid Lobo Xavier ja Smyth!

„Ühtne, demokraatlik, solidaarsusel põhinev, rahumeelne, jõukas ja oma kodanikele lähedane Euroopa“

Georges Dassis, EMSK president 2015–2018

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni voliniku Andrus Ansipi tulevase tehisintellekti strateegia kava

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tehisintellekti teemalise arvamuse raportöör Catelijne Müller ütles, et volinik Ansipi poolt komitee 15. märtsi täiskogu istungjärgul kirjeldatud strateegia vastab täielikult komitee üleskutsele, mille kohaselt peaks EL täitma teerajaja rolli tehisintellekti vastutustundliku arendamise ja kasutuselevõtu raamistiku loomisel.

Töö tulevik – oskuste nappusest jagusaamine on kriitilise tähtsusega

Märtsikuu täiskogu istungjärgul vastu võetud töö tuleviku teemalises arvamuses kutsub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomutee liikmesriike üles keskenduma haridusele ja koolitusele ning kohandama oma haridussüsteeme tööturu vajadustele, mis on nüüdisaegse digitaal- ja tööstusrevolutsiooni tõttu pidevas ja jõulises muutumises.

Euroopa kodanikualgatusest peab saama mõjus kodanikuosaluse vahend

Euroopa kodanikualgatuse eesmärk on edendada kodanikuaktiivsust ja osalusdemokraatiat ning see võib aidata üle saada ELi demokraatia puudujäägist. Samuti on see vahend, mis võib koondada eurooplasi ühiste eesmärkide nimel ja seega tugevdada Euroopa identiteeti. Ent selleks, et kodanikualgatus võiks saavutada oma täieliku potentsiaali, peab sellega kaasnema dialoog ja asjakohane mõju.

Reaalses maailmas keelatu peab olema lubamatu ka virtuaalmaailmas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunnustab komisjoni teatist „Võitlus ebaseadusliku veebisisuga“ kui esimest sammu sellel teel, kutsub aga komisjoni üles looma programme ja võtma tõhusaid meetmeid, et rajada stabiilne ja järjepidev õigusraamistik ebaseadusliku veebisisu edukaks eemaldamiseks. 

Komitee kutsub üles säilitama hoogu pangandusliidu elluviimisel

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles viima täielikult ja viivitamata ellu Euroopa Komisjoni pakutud meetmed pangandusliidu väljakujundamiseks ja süvendamiseks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab uut kinnitust Euroopa sotsiaalsele mudelile

RAPPORTEUR SPEAKING

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ütles oma täiskogu istungjärgul märtsis, et Euroopa ühiskonnas üha suureneva ebavõrdsuse kõrvaldamiseks tuleb sotsiaalset jätkusuutlikkust võtta arvesse kõigis ELi poliitikavaldkondades ning Euroopa sotsiaalne mudel tuleb digi- ja üleilmastumise ajastul taastada kõigi kodanike sotsiaalse kaitse tagamise vahendina.

Euroopa tarbijapäev 2018: tarbijad vajavad veebis paremat kaitset

Kuidas tagada kõige paremini tarbijakaitse veebis: sellele küsimusele keskenduti XX Euroopa tarbijapäeval, mille korraldasid 20. märtsil Sofias Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Bulgaaria majandus- ja sotsiaalnõukogu.

Euroopa rändefoorumi 4. kohtumisel keskendutakse rändajate tööturule integreerimisele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjoni koostöös korraldatud 2018. aasta Euroopa rändefoorumi põhiteemaks olid väljakutsed ja võimalused, mis kerkivad esile rändajate toetamisel ELi tööturule integreerimisel. See tõi kokku enam kui 120 kodanikuühiskonna organisatsiooni ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja ELi institutsioonide esindajaid.

Tere tulemast, uus peatoimetaja!

Alates 3. aprillist 2018 on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pressiosakonna uus juhataja Ewa Haczyk-Plumley.

Uudiseid rühmadelt

Oskuste nappuse kaotamine: tööandjate seisukoht

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Oskuste nappusega tegelemine on mitmemõõtmeline ülesanne, mis eeldab mitte ainult haridus- ja koolitussüsteemide muutmist, vaid ka inimeste hoiaku muutmist. Kuna tänapäeval toimuvad muutused väga kiiresti, ei ole lihtne täpselt määratleda, milliseid oskusi on tulevikus vaja. Peame kõik aktsepteerima seda, et tulevikutöö nõuab elukestvat õpet, et tagada meie oskuste pidev kohandamine muutuvate vajadustega. Need olid mõned järeldused, milleni jõuti konverentsil „Oskuste nappuse kaotamine majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks: ettevõtjate seisukoht“, mis toimus 22. märtsil Bulgaarias Sofias.

Euroopa sotsiaalõiguste samba rahastamine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Peame kohe hakkama taas edendama solidaarsust ja lõpetama natsionalismi, rassismi ja lühinägeliku poliitika Euroopas.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas on keskse tähtsusega järgmistes valdkondades: töö- ja palgatingimuste ja sotsiaalkaitsesüsteemide parandamine Euroopas, töö ja eraelu tasakaalu tagamine, sotsiaalsete standardite parandamine ja ELi liikmesriikide üksteisele lähenemine, sh kollektiivläbirääkimised ja ligipääs sotsiaalteenustele.

Kuidas edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja ühtekuuluvust haavatavates piirkondades

EMSK eri elualade rühm

6. märtsil toimus Sofias Bulgaaria ELi nõukogu eesistumisperioodi raames eri elualade rühma erakorraline koosolek. See oli rühma viimane üritus rühma esimehe Luca Jahieri ametiajal.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Lahtiste uste päev – 5. mai 2018

Laupäeval, 5. mail 2018 avab Euroopa päeva tähistamiseks oma uksed üldsusele teiste ELi institutsioonide kõrval ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.