„Kohalik vaade“ – 4. osa. Pikk ja konarlik tee ligipääsetavuseni

Ettevalmistamisel oleva uue ELi puuetega inimeste tegevuskavaga seoses arutame 4. osas „Pikk ja konarlik tee ligipääsetavuseni“ puuetega inimeste tööhõive olukorda. Räägime sellest, mida EL peaks tegema oma töökohtade kaasavamaks muutmiseks – mitte ainult füüsilises maailmas, vaid ka sellise ühiskonna kollektiivses mõtteviisis, mis peaaegu kunagi ei näe puude taga inimest.

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Hea lugeja!

Viimasel ELi tippkohtumisel veebruaris loodeti juhtidelt märkimisväärseid edusamme pikaajalise eelarve ehk mitmeaastase finantsraamistiku osas kokkuleppele jõudmises. Kuid suurte lahkhelide tõttu ei õnnestunud kompromissi saavutada.

Kui kokkuleppele ei jõuta, ohustab meid järgmine seisak, mida me aga praeguses geopoliitilises olukorras endale lubada ei saa.

ELi ees seisvad kiireloomulised ülesanded ja Brexitijärgseid kõnelusi ümbritsev oht tuleb päevakorrale võtta, sest neile kulub energiat teiste prioriteetide arvelt: rändepakett, roheline kokkulepe, digiüleminek, keskkonnaalane üleminek, kui nimetada vaid mõnd.

Lühidalt

EL peaks võltsuudistele otsustavalt vastu astuma

Sotsiaalmeedia reguleerimine, meediapädevuse arendamine ja sõltumatu kvaliteetse ajakirjanduse toetamine on komitee arvates ühed peamised eeldused väärinfo vastu võitlemiseks ja ELi demokraatia kaitsmiseks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed külastasid Jaapanit, et pidada aru kaubanduse ja kestliku arengu teemadel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi-Jaapani järelevalvekomitee liikmed külastasid Jaapanit, et arutleda majanduspartnerluslepingu rakendamise üle ja tugevdada koostööd Jaapani partneritega. Visiidi käigus osaleti ringmajanduse teemalisel ümarlaual ning peeti majanduspartnerluslepingu raames esimene ELi-Jaapani ühisdialoog kodanikuühiskonnaga.

EMSK uudised

Euroopa kodanikualgatuse päev 2020: aktivistid nõuavad üldsuse sisulist kaasamist Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi

Euroopa kodanikualgatuste korraldajad hoiatasid 25. veebruaril toimunud 2020. aasta Euroopa kodanikualgatuse päeval oma kogemustele tagasi vaadates, et inimestelt ei tohiks küsida, millist Euroopat nad tahavad ja seejärel nende seisukohti ignoreerida.

Euroopa Parlament peab nõudma tugevat ELi eelarvet aastateks 2021–2027

Komitee on jõuliselt korranud oma nõudmist, et mitmeaastane finantsraamistik moodustaks ajavahemikul 2021–2027 1,3% Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kogurahvatulust. See üleskutse esitatakse otsustaval hetkel, mil eesmärk on jõuda kokkuleppele ELi järgmises pikaajalises eelarves, mille suhtes püüab Euroopa Ülemkogu endiselt seisukohta võtta.

Käsikäes Euroopa Komisjoniga edendab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa rohelist tulevikku

Komitee jagab komisjoni soovi viia meetmed vastavusse püüdega saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ning asetada kestlikkus igaühe isikliku ja meie kollektiivse vastutuse keskmesse. Komitee president Luca Jahier toetas 20. veebruaril 2020 Brüsselis toimunud täiskogu istungjärgul Euroopa Komisjoni käesoleva aasta tööprogrammi ja selle keskendumist kestlikule arengule rohelisema Euroopa nimel.

Puuetega inimeste strateegia järgmiseks aastakümneks: EL peaks olema edumeelse poliitika edendamisel esirinnas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas kõrgetasemelise konverentsi, mis tõi kokku puuetega inimeste poliitika juhtivad osalejad, et arutada ELi uut strateegiat selles valdkonnas. See strateegia on väljatöötamisel ja avaldab järgmise kümne aasta jooksul tõenäoliselt sügavat mõju ELi miljonitele puuetega kodanikele kõigis eluvaldkondades.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning ILO teevad aina suuremaid pingutusi, et kujundada meie väärtustele kohandatud töö tulevikku

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pidas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO) arutelu töö tuleviku ja Euroopa sotsiaalõiguste samba üle, uurimaks edasisi koostöövõimalusi ja suurendada jõupingutusi, et muuta kiiresti muutuv töömaailm tulevaste põlvkondade jaoks õiglaseks, inimväärseks ja kaasavaks.

Läbipaistva toidutarneahela tagavate ELi eeskirjade toetajad võtavad sõna Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu eelmisel istungjärgul osalesid Euroopa kodanikualgatuse „Eat Original. Unmask Your Food“ ellukutsujad. Selle eesmärk on kutsuda Euroopa Komisjoni üles kehtestama kõigi toiduainete suhtes päritolumärgistuse esitamise kohustus, et hoida ära pettusejuhtumeid ja kaitsta tarbijate õigust teabele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on valmis koostööks Euroopa Komisjoniga uue rände- ja varjupaigapakti teemal

Uut rändealast kokkulepet on Euroopa tasandil hädasti vaja ning selleks on komitee valmis toetama komisjoni praeguseid jõupingutusi. Komitee president Luca Jahier selgitas 3. märtsil 2020 Brüsselis kõnet pidades, et ränne on üks komitee prioriteet. Seda näitab ka asjaolu, et komitee on olnud selles valdkonnas palju aastaid väga aktiivne.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukoht 2020. aasta majandusprioriteetide kohta

Veebruaris võttis komitee vastu kaks arvamust, mis käsitlevad Euroopa Komisjoni 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegiat (ECO/502) ja soovitusi euroala majanduspoliitika kohta (ECO/503). Arvamused kujutavad endast komitee panust arutellu eeloleva aasta ja järgnevate aastate majandusprioriteetide üle, mis Euroopa Ülemkogus märtsis ametlikult vastu võetakse.

Euroopa kestlik tulevik sõltub akude toorainete kättesaadavusest

Euroopa Liit peab tagama võimalikult kiiresti püsiva juurdepääsu toorainetele, et arendada välja elujõuline tööstus elektrisõidukite akude tootmiseks. Selles küsimuses löödi häirekella arutelul, mille korraldas 5. veebruaril 2020 Brüsselis transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsioon (TEN).

Euroopa hõbedane kokkulepe: EL ja liikmesriigid peaksid tagama kvaliteetse pikaajalise hoolduse

Komitee aruandes leitakse, et koduhooldussektori olukord on jätkusuutmatu – peredes elavate hooldustöötajate töötingimused on nii halvad, et seda võib nimetada puhtaks ärakasutamiseks, ning hooldusteenuse kasutajatel on keeruline leida taskukohast ja kvaliteetset hooldusteenust. Selline olukord hoolekandesektoris on riigi toetuse puudumise ja poliitilise tegematajätmise tulemus.

Uudiseid rühmadelt

Ettevõtlus kliimaneutraalse Euroopa nimel – kasutades maksimaalselt ära kestliku arengu eesmärke ja rohelist kokkulepet

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Paljud Euroopa ettevõtjad on juba muutnud oma mõtteviisi ja lisaks rangelt ettevõtlusaspektidele võtavad nüüd oma igapäevategevuses arvesse keskkonna- ja sotsiaalseid aspekte. Et üleminek rohelisele majandusele oleks edukas, peab EL tagama oma ettevõtjatele võrdsed tingimused, edendades konkurentsivõimet ja investeeringuid. Need on mõned järeldused 9. märtsil Horvaatias Splitis toimunud konverentsil „Ettevõtlus kliimaneutraalse Euroopa heaks – kasutades maksimaalselt ära kestliku arengu eesmärke ja rohelist kokkulepet“.

ELi uus eelarve: liit, mis seab madalamad sihid?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Praegune koroonaviiruse oht ja pagulaskriis selle inimliku draama viimaste arengutega, mis avalduvad hetkel Türgi ja Kreeka vahelisel piiril, on taaskord näidanud, kui hädavajalik on ühtne Euroopa lahendus küsimustes, mille ulatus ületab üksikute liikmesriikide võimalused. Euroopa institutsioonid peavad nüüd aktiivsemalt kui eales varem leppima kokku kogu ELi hõlmavates meetmetes ja strateegiates, kuid eelkõige tagama vahendid nende algatuste läbiviimiseks.

Kodanikuühiskond – Euroopa väärtuste nurgakivi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Komitee Euroopa mitmekesisuse rühm korraldab konverentsi Horvaatias Rijekas, et arutada, kui oluline on kodanikuühiskonna kaasamine praeguse aja suurimate probleemide lahendamisse. Viimastel aastatel on EL seisnud silmitsi selliste probleemidega nagu kliimamuutused ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, suurenenud ränne ja kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine. See võib ELi põhiväärtusi õõnestada hoopis teistmoodi kui varem.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Igaühel oma laul: naised Euroopa muusikakultuuris

Tähistamaks selle aasta rahvusvahelist naistepäeva 8. märtsil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa naismuusikute auks näituse „Naiselikud noodid“ (Female Notes).

Näitusel avaneb naismuusikute sotsiaalne identiteet kuueteistkümnendast sajandist tänapäevani. Mitmel biograafilisel stendil avaldatakse tunnustust sadadele naisheliloojatele ja -muusikutele kogu Euroopast, tuues võrdluseks ka muusikakultuuri arengu.

Näitus toimub koostöös Itaalia ühendusega Toponomastica femminile, millele komitee omistas 2019. aastal kodanikuühiskonna auhinna võitluse eest soolise ebavõrdsuse vastu paikadele kuulsate naiste nimesid andes. (ck)