Komitee toetab ELi ettepanekuid lennutranspordi ja kaupade autoveo tagamiseks kokkuleppeta Brexiti korral

Veebruaris vastuvõetud kolmes arvamuses avaldab komitee toetust komisjoni ettepanekutele pikendada ajutiselt ELi õigusaktide rakendamist, et käsitleda spetsiifilisi probleeme, mis võivad mõjutada lennundust ja kaupade autovedu kokkuleppeta Brexiti korral.

  • Lennundusohutus

Komitee toetab komisjoni koostatud tegevuskava, mis hõlmab ka kokkuleppe puudumise ja pakub konkreetseid meetmeid, et tagada lennundustoodete, osade, seadmete ja vedajate sertifikaatide jätkuv kehtivus. „ELi määrus peaks jõustuma üksnes selleks, et lahendada lennundusohutusega seotud probleemid, mida teisiti ei ole võimalik lahendada. Eesmärk ei ole pikendada praegust olukorda, vaid pakkuda ajutist lahendust, mis lubab sektoril jätkata kinnipidamist kõrgeimatest ohutusstandarditest nii kaua, kuni Ühendkuningriik loob riigiametid ja riigisisesed õigusaktid ohutusameti rolli võtmiseks,“ sõnas raportöör Thomas McDonogh.

  • Lennuteenused

Komitee toetab samuti kavandatava määruse kui eriolukorra meetme eesmärki: tagada põhiline lennuühendus, ja märgib, et seda ei tule võtta kehtivate eeskirjade, eelkõige määruse (EÜ) nr 1008/2008 pikendamisena, ega ka ühepoolse väljaastumislepinguna, sest õigused on aja ja eesmärgi poolest piiratud. Arvamuse autor Jacek Krawczyk, tõdes: „Kavandatud määrus on ajutine lahendus, see on eriolukorra tegevuskava järsu Brexiti mõju vähendamiseks. See on ainus realistlik viis võimalike äärmiselt halbade tagajärgede leevendamiseks lennundussektoris juhul, kui väljaastumislepingut ei ratifitseerita enne 29. märtsi 2019.“

  • Kaupade autovedu

Lisaks toetab komitee komisjoni ettepanekuid, mis annavad Ühendkuningriigi maanteeveo-ettevõtjatele õiguse liikuda ELis vabalt kuni 31. detsembrini 2019 tingimusel, et liidu veoste autoveo-ettevõtjad võivad võrdsetel, õiglastel ja mittediskrimineerivatel konkurentsitingimustel liikuda Ühendkuningriigis. „Me tõepoolest loodame, et Ühendkuningriigi lahkumise kuupäevaks võtavad Briti võimud vastu rea samaväärseid ajutisi meetmeid, millega tagatakse, et Ühendkuningriigis liiklevatel ELi veoste autoveo-ettevõtjatel on samad õigused, mida pakub komisjon Ühendkuningriigis tegevusloa saanud autoveo-ettevõtjatele, lubades neil vedada kaupu Ühendkuningriigi territooriumi ja ülejäänud 27 liikmesriigi vahel,“ ütles raportöör Raymond Hencks. (mp)