Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutelul esitati ettepanekuid Euroopa poolaasta kaasavamaks muutmiseks

ELi liikmesriigid peavad sidusrühmi oma majanduse reformimise jõupingutustesse rohkem kaasama. Koos ELi uue pikaajalise kestliku arengu strateegiaga võib see aidata luua tõhusama ja kaasavama Euroopa poolaasta, mis on võimeline lahendama ELi ees seisvaid probleeme.

Need on mõned peamistest järeldustest, milleni jõuti avalikul arutelul „Kaasavama Euroopa poolaasta poole“, mille korraldas 28. veebruaril komitee Euroopa poolaasta rühm.

Üritust avades kutsus komitee president Luca Jahier üles poolaastat konsolideerima ja ütles, et on aeg keskenduda kaasavusele, „võimaldades inimestel inimväärselt elada ja luues ettevõtetele asjakohased tingimused“ ning seades kasvu „vastupanuvõimelisemasse, innovaatilisemasse ja kestlikumasse perspektiivi“.

Osalejad soovisid, et sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja riikide parlamendid kaasataks süstemaatiliselt edasistesse reformidesse. Nad leidsid, et rohujuuretasandil konsulteerimine on avalikkuse toetuse võitmiseks väga oluline ja peaks olema kohustuslik.

Praegu on struktuurireformidesse ja riigi reformiprogrammide arendamisse kaasamise kvaliteet üle Euroopa ja poliitikavaldkonniti väga erinev. Lisaks ei ole riigipõhiste soovituste elluviimine kõigis liikmesriikides rahuldav. Selle üks peamisi põhjuseid on isevastutuse puudumine reformide suhtes.

Sidusrühmad olid seisukohal, et partnerlus- ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtete rakendamine võiks aidata suurendada lisaks isevastutusele ka poolaasta protsessi tõhusust ja kaasavust. Samuti soovisid nad konsultatsiooniprotsessi jaoks tagasisidemehhanismi ja ärgitasid reforme korralikult jälgima ja hindama.

Lõpetuseks avaldasid sidusrühmad kahetsust asjaolu pärast, et poolaasta tulemustabelis ei võeta arvesse selliseid tegureid nagu kliimamuutused. Nad kutsusid üles siduma protsessi ELi pikaajalise strateegiaga, mis põhineb ÜRO kestliku arengu tegevuskaval aastani 2030. (jk)