Komitee pakub Euroopa jaoks välja uued jätkusuutliku toitumise suunised

Peter Schmidt

Toidul on inimeste elus põhiroll ning seda ei peaks vaatlema mitte ainult toitumise või tervise vaatepunktist, vaid ka keskkonna ja ühiskonna vaatepunktist. Sellise tervikliku jätkusuutliku toidusüsteemi väljakujundamiseks teeb komitee ettepaneku kehtestada uued jätkusuutliku toitumise suunised.

„See, mida sööme, mõjutab meie tervist ja meie keskkonda. Meil on vaja tervislikuma ja jätkusuutlikuma toitumise edendamise meetmeid ning seepärast tuleb välja töötada jätkusuutliku toitumise suunised. See on väga oluline ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks ja Pariisi kliimakokkuleppe täitmiseks,“ ütles teemakohase omaalgatusliku arvamuse raportöör Peter Schmidt.

„Tervisliku ja jätkusuutliku toitumise edendamine on oluline ELi tervikliku toidupoliitika kontekstis. Jätkusuutliku toitumise suunised ja selged märgistussüsteemid, sealhulgas päritolumärgistus, mille puhul võetakse arvesse kultuurilisi ja geograafilisi erinevusi liikmesriikide vahel ja nende piires, annaksid põllumajandustootjatele, töötlejatele, jaemüüjatele ja toitlustusteenuste osutajatele selgema suuna. Ka põllumajanduslik toidutööstus saaks uuest läbipaistvamast raamistikust kasu, et toota, töödelda, turustada ja müüa tervislikumat ja jätkusuutlikumat toitu õiglasema hinnaga,“ ütles komitee põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsiooni (NAT) esimees Maurizio Reale.

Nende üleeuroopaliste suuniste kehtestamiseks teeb komitee ettepaneku luua eksperdirühm, kuhu kuuluvad asjaomased spetsialistid ja teadlased toitumise, rahvatervise, toidu ning keskkonna- ja ühiskonnateaduste valdkonnast. See ekspertide rühm peaks tõenduspõhised suunised välja töötama kahe aasta jooksul. (sma)