Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee karmistab kodukorda ja liikmete käitumisjuhendit

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 20. veebruari 2019. aasta istungjärgul vastu ettepaneku muuta oma kodukorda nii, et selle juurde lisataks liikmete käitumisjuhendi uus versioon. Uues kodukorras ja liikmete käitumisjuhendis, mille jõustumiskuupäev on 15. märts 2019, võetakse arvesse ka Euroopa Parlamendis hiljuti vastuvõetud kodukorda, eriti mis puudutab ahistamise mis tahes vormide ennetamist ja nendega võitlemist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kinnitas oma presidendi Luca Jahier' eestvedamisel ning rühmade ja administratsiooni täielikul toetusel õigust väärikale kohtlemisele töökohal ning töötas välja sisemise mehhanismi igasuguse ahistamise jälgimiseks, millesse on kaasatud liikmed, sätestades ka sellesisulised karistused.

Liikmed peavad ametisse nimetamisel kirjutama alla käitumisjuhendile. Uued reeglid kehtivad nii liikmete ja komitee töötajate kui ka liikmete omavahelisele suhtlusele. Karistuste hulka kuuluvad liikme käitumise raskusastmest tulenevalt „liikme raportööriülesande, uurimisrühma esimehe ja liikme ülesannete ajutine peatamine, ajutine tööreisidelt ja erakorralistelt koosolekutelt kõrvalejätmine“.

Komitee nõuab ka soolise võrdõiguslikkuse ning mittediskrimineerimise põhimõtte järgimist ning rõhutab vajadust tagada, „et naiste esindatus kõigis komitee tööorganites on suurem nende osakaalust komitee koosseisus“.

Kodukorra ja käitumisjuhendi terviktekst on varsti kättesaadav komitee veebisaidil. (dgf)