Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Tulevik ei oota: kestlikkus algab kodust

Head lugejad!

2018. aasta augustis alustas Greta Thunberg oma koolistreiki ja varsti ühinesid paljud teised noored üle kogu Euroopa tema protestiga ELi ja selle liikmesriikide soovimatuse vastu võtta julgeid meetmeid kliimamuutustega võitlemiseks.

Ürituste kalender

Lühidalt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee karmistab kodukorda ja liikmete käitumisjuhendit

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 20. veebruari 2019. aasta istungjärgul vastu ettepaneku muuta oma kodukorda nii, et selle juurde lisataks liikmete käitumisjuhendi uus versioon. Uues kodukorras ja liikmete käitumisjuhendis, mille jõustumiskuupäev on 15. märts 2019, võetakse arvesse ka Euroopa Parlamendis hiljuti vastuvõetud kodukorda, eriti mis puudutab ahistamise mis tahes vormide ennetamist ja nendega võitlemist.

Uued väljaanded

12. kodanikuühiskonna meediaseminari brošüür on valmis

Ilmunud on uus brošüür, milles esitatakse Euroopa väärtuste tugevdamise üle peetud arutelude põhipunktid ning lugejad leiavad paneelaruteludes osalejate ja avakõnelejate mõtteid.

EMSK uudised

„Me võitleme kõigi inimeste tuleviku eest,“ ütles kliimaaktivist Greta Thunberg Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) arutas keskset rolli, mida organiseeritud kodanikuühiskond peab etendama tõelise „rEUnaissance’i“ saavutamisel. Veidi enam kui 90 päeva enne Euroopa Parlamendi valimisi tõi 21. veebruaril 2019 toimunud üritus kokku ELi institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide tippjuhid kogu Euroopast.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab ELi toetatud inimväärset miinimumsissetulekut

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis vastu arvamuse teemal „Euroopa raamdirektiiv miinimumsissetuleku tagamiseks“, milles komitee palus Euroopa Komisjonil kehtestada siduv ELi raamistik, et luua kogu Euroopas piisav miinimumsissetulek, mis oleks kohandatud iga liikmesriigi elatustasemega. 

Komisjoni volinik Hogan EMSKs: ÜPP eelarve üle otsustamine on nüüd kaasseadusandjate käes

Komitee võttis 20. veebruaril vastu komisjoni voliniku Hogani, kes kõneles ÜPP tulevikust.

ELi programm PEACE peab Põhja-Iirimaal jätkuma ka pärast Brexitit

Komitee võttis täiskogu veebruari istungjärgul vastu arvamuse, milles toetatakse ELi rahu ja lepitamise programmi (PEACE) jätkumist Põhja-Iirimaal pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist. Jätkuv toetus on äärmiselt tähtis, kuna Ühendkuningriigi ja Iirimaa piiri küsimus on Brexiti üle peetavate läbirääkimiste taustal tundlik aruteluteema.

Populismi vastu võitlemine on meie kõigi asi

Majandusareng ja sotsiaalne stabiilsus on kaks võtmetegurit võitluses euroskeptitsismiga, ent neist üksi ei piisa: kaasa peab lööma kodanikuühiskond!

Komitee pakub Euroopa jaoks välja uued jätkusuutliku toitumise suunised

Peter Schmidt

Toidul on inimeste elus põhiroll ning seda ei peaks vaatlema mitte ainult toitumise või tervise vaatepunktist, vaid ka keskkonna ja ühiskonna vaatepunktist. Sellise tervikliku jätkusuutliku toidusüsteemi väljakujundamiseks teeb komitee ettepaneku kehtestada uued jätkusuutliku toitumise suunised.

Komitee toetab ELi ettepanekuid lennutranspordi ja kaupade autoveo tagamiseks kokkuleppeta Brexiti korral

Veebruaris vastuvõetud kolmes arvamuses avaldab komitee toetust komisjoni ettepanekutele pikendada ajutiselt ELi õigusaktide rakendamist, et käsitleda spetsiifilisi probleeme, mis võivad mõjutada lennundust ja kaupade autovedu kokkuleppeta Brexiti korral. 

2019. aasta majanduskasvu analüüs: pole põhjust rahuloluks

Kuna varasema reformipoliitika tulemused on kirjud, tuleb ELil ja liikmesriikidel kindlasti viia läbi põhjalik hindamine. Komitee tõdeb oma arvamuses 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta, et vaatamata senistele edusammudele on majanduskasvu hoogustamiseks ning ühtekuuluvuse ja poliitika sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks vaja uusi reforme ja poliitilisi meetmeid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutelul esitati ettepanekuid Euroopa poolaasta kaasavamaks muutmiseks

ELi liikmesriigid peavad sidusrühmi oma majanduse reformimise jõupingutustesse rohkem kaasama. Koos ELi uue pikaajalise kestliku arengu strateegiaga võib see aidata luua tõhusama ja kaasavama Euroopa poolaasta, mis on võimeline lahendama ELi ees seisvaid probleeme.

Suurema ühtekuuluvuseta ei ole ELil tulevikku

Ühtekuuluvuspoliitika abil saaks tõhusalt käsitleda ELi ees seisvaid ühiskonna suundumusi (nt euroskepsis), kui selle rahastamine jääks oluliseks investeeringute allikaks, lähendades Euroopat oma kodanikele, edendades tihedamaid suhteid sidusrühmadega ja parandades teabevahetust selle mõju kohta. Sellise sõnumi edastasid sidusrühmad komitees toimunud arutelul 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika üle.

Energiasüsteemi ümberkujundamine õnnestub ainult siis, kui sellesse on kaasatud kõik

Kodanike osa energiasüsteemi ümberkujundamisel oli TENi sektsiooni veebruari koosoleku päevakorra keskmes. Koosolekul jagasid energiaeksperdid oma kogemusi inimeste heaks töötamisel.

Uudiseid rühmadelt

Tööandjate organisatsioonide seisukohad seoses Euroopa Parlamendi valimistega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Äriringkonnad peavad oma seisukohad Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias valjult ja selgelt kuuldavaks tegema. Lisaks sellele, et toonitada oma vajadusi ja ootusi Euroopa Parlamendi järgmiseks ametiajaks, peaksid tööandjate organisatsioonid esile tooma ka kasu, mida annab Euroopa Liit nende tegevuses ja inimeste igapäevaelus. Need on mõned järeldustest, milleni jõuti komitee tööandjate rühma veebruari koosolekul toimunud arutelul BusinessEurope’i, SMEunited’i ning CEEPi (Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus) esindajatega.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma uus esimees on Oliver Röpke

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

1. märtsil sai Oliver Röpkest komitee töötajate rühma uus esimees. Ta võttis ametikoha üle Gabriele Bischoffilt, kes oli rühma esimees alates 2015. aasta oktoobrist.

Euroopa mitmekesisuse rühm kuulas Belfastis Brexitiga seotud muresid

EMSK Euroopa mitmekesisuse rühm

Rühm kogunes 15. veebruaril 2019 Belfastis Kuninganna Ülikoolis (Queen's University), et teha kokkuvõtteid Brexiti protsessist ja keskenduda selle tagajärgedele Põhja-Iirimaa rahuprotsessi jaoks.