Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eri elualade rühm kutsub üles uuendama kodanikuühiskonda

EMSK eri elualade rühm

15. septembril toimunud eri elualade esindajate rühma erakorralisel koosolekul esitleti uuringut pealkirjaga „Euroopa Liidu kodanikuühiskonna edasine areng 2030. aastani“. Komitee tellis asjaomase uuringu Sloveenia uuringukeskuselt CNVOS (Centre for information service, cooperation and development of NGOs) ja võrgustikult ENNA (European Network of National Civil Society Associations). 

Uuringu eesmärk on püüda paremini mõista, mis toimub Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonides, millised on nende probleemid, kuidas need probleemid organisatsioone mõjutavad ja kuidas nendega toime tulla.

Uuring, nagu ka paneelarutelus osalejad – teiste hulgas Euroopa Parlamendi asepresident Ramón Luis Valcárcel Siso, kes vastutab suhete eest Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Regioonide Komiteega – ja üritusest osavõtjad juhtisid tähelepanu selgetele ja julgustavatele märkidele. Esmajoones on see kodanikuühiskonna organisatsioonide ja institutsioonide valmidus võidelda Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sisalduvate Euroopa väärtuste eest (inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine) ja neile pühenduda, ning hoida ja arendada Euroopa demokraatlikku süsteemi, milles kodanikuühiskonna organisatsioonid liidavad meie ühiskonnad, täites kodanike ja institutsioonide vahel vahendaja rolli.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid edendavad ja kaitsevad Euroopa põhiväärtusi. Nad kujundavad ja tugevdavad identiteeti, usaldust ja solidaarsust. Tagamaks, et kodanikuühiskonna organisatsioonid kohaneksid muutuste ja probleemidega ning kaitseksid jätkuvalt kodanike huve ja osaleksid otsustusprotsessis, tuleb võtta teatud hulk meetmeid. Välja tuleb töötada uuenduslikud töömeetodid, mis keskenduksid rahastamisallikate mitmekesistamisele, juhtimisstrateegiate kohandamisele ja kodanikuhariduse, meediapädevuse ja faktide kontrollimisega seotud uute teenuste arendamisele. (ih)