Gabriele Bischoffi mõtteid rahvusvahelisest naistepäevast

Rahvusvaheline naistepäev on pühendatud naistele, pidades seejuures silmas mitte ainult seniseid saavutusi, vaid ka seda, mis ootab veel ees. Sel aastal keskendub töötajate rühm ennekõike meestele. Kuid milleks rääkida meestest päeval, mis on pühendatud naistele? Sellepärast, et sooline võrdõiguslikkus ei ole ainult naiste teema. Ilma mehi kaasamata me tõelise soolise võrdõiguslikkuseni ei jõua.

Euroopa Liidus võtab isadus- ja/või vanemapuhkust keskmiselt ainult 10% ning mõnes liikmesriigis üksnes 5% meestest. Laste ja teiste ülalpeetavate hoolitsemise ning ka enamiku kodutööde tegemise eest vastutavad peamiselt naised. Kui me selliste stereotüüpide vastu ei võitle, ei saavuta me soolist võrdõiguslikkust mitte kunagi.

Euroopa Komisjoni ettepanek lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva õigusakti kohta oleks suureks abiks. Sellega sätestataks õigus tasustatud isaduspuhkusele lapse sünni ajal. Samuti nähtaks ette tasustatud vanemapuhkus. Vanemad saavad juba praegu võtta vanemapuhkust kuni lapse 8aastaseks saamiseni, kuid tasu maksmine ei ole kohustuslik. See on üks peamisi põhjusi, miks nii vähe mehi seda võimalust kasutavad. Komisjon teeb ettepaneku, et vanemapuhkus oleks tasustatud ja võimalik kuni lapse 12aastaseks saamiseni. Lisaks tehakse ettepanek sätestada uus õigus saada viie päeva pikkust tasustatud hooldajapuhkust.

Euroopa lisaväärtus tuleb esile ühiste miinimumstandardite sätestamisel. Meie Euroopa on sotsiaalne, õiglane ja demokraatlik.

8. märtsil tuleb mulle alati meelde meie liikumise ilus tunnuslaul:

„Me tahame leiba ja roose ka.“ Sel aastal tahame samuti töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi.

#IwantWorkLifeBalance

Solidaarselt üheskoos

Gabriele Bischoff on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma esimees.