Komitee nõuab avaliku sektori investeeringute suurendamist ELi majanduskasvu toetuseks

Hiljutises arvamuses komisjoni 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta osutas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa poolaasta strateegilisele tähtsusele, märkides lisaks, et soovib näha selle laiendamist eesmärgiga tagada ELi makromajanduspoliitika puhul mitte ainult majanduslik ja sotsiaalne, vaid ka keskkonnaalane jätkusuutlikkus.

Komitee kiidab heaks sotsiaalnäitajate (sotsiaalvaldkonna tulemustabeli) kasutuselevõtu 2018. aasta majanduskasvu analüüsis, leides et see on edendanud Euroopa poolaasta sotsiaalset mõõdet.

„Komitee pooldab Euroopa sotsiaalõiguste samba toetamist poolaasta raames, et selle vahendiga parandada eurooplaste elu- ja töötingimusi. Sooviksime näha samba eesmärkide hõlmamist kõigisse poliitikameetmetesse ja otsustesse,“ sõnas arvamuse raportöör Dimitris Dimitriadis.

Komitee lubas jätkata panuse andmist Euroopa poolaastasse, kuid rõhutas samas vajadust suurendada kodanikuühiskonna rolli ja stimuleerida avaliku sektori investeeringuid.

Avaliku sektori investeeringud peavad hõlmama suuremaid sotsiaalseid investeeringuid meetmetesse, mille eesmärk on edendada haridust ja koolitust ning parandada avalike teenuste pakkumist, hoolekandesüsteemi ja sotsiaalset ühtekuuluvust kogu ELis, et soodustada inimkapitali arengut ja tagada nii kvalifitseeritud tööjõu kui ka tugeva sotsiaalse mõõtme olemasolu.

Komitee märkis samuti, et struktuurireformidega ei peaks tegelema süstemaatiliselt, vaid need tuleks ellu viia ainult siis, kui need on vajalikud. (ll)

Fotol: komitee raportöör Dimitris Dimitriadis.