Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa tööstuse päeval

„Euroopa tööstuse ees seisavad märkimisväärsed väljakutsed ja ükski liikmesriik ei suuda neid üksi lahendada. Kuid võimalused on samuti tohutud. Me peame neist kinni haarama, kui tahame säilitada oma juhtrolli neis paljudes sektorites, kus meil see on, ja saada selle tagasi sektorites, kus me oleme konkurentidele juba peaaegu alla jäänud.“

See tee on aga edukas vaid juhul, kui kõik 28 liikmesriiki tegutsevad koos, mitte üksi. Seetõttu kutsun ma komisjoni ja liikmesriike üles koondama paljud olemasolevad poliitikad ühtseks pikaajaliseks strateegiaks ning kohustama liikmesriike sidusaid meetmeid võtma, et toetada tööstusklastreid riigipiiride üleselt, ütles EMSK asepresident Gonçalo Lobo Xavier Euroopa tööstuse päeval.

15. veebruaril vastu võetud arvamuses „Investeerimine aruka, innovatiivse ja jätkusuutliku tööstuse nimel“ kutsub komitee samuti üles ühtset turgu, sealhulgas ka kapitaliturgu, lõpule viima. Eriti vajalik on see standardimise ja eneseregulatsiooni edendamiseks.

„Vähese CO2-heitega ringmajandus pakub palju ettevõtlusvõimalusi. Et neid ära kasutada, vajame me ühist raamistikku ja pikaajalist strateegiat, samuti liikmesriikide pühendumist sidusatele meetmetele. Peale selle vajavad meie ettevõtted võrdseid tingimusi. Seega peab komisjon aktiivselt võitlema ebaausate kaubandustavade vastu,“ ütles arvamuse raportöör Bojidar Danev.

Kuna tööturu struktuur on dramaatiliselt muutumas, soovib komitee põhjalikke hinnanguid, et ennetada potentsiaalset negatiivset mõju töötajatele. Töölõppimise lahendusi tuleb kasutada laialdasemalt, et võimaldada kõigil töötajatel täiendada oma oskusi, sealhulgas digitaalseid oskusi.

„Muutuste keskmes peavad olema inimesed,“ rõhutas arvamuse kaasraportöör Monica Sitarová Hrušecká. „Uute tehnoloogiate pakutavaid võimalusi ei tule kasutada mitte ainult uute toodete loomiseks, vaid ka personali töötingimuste parandamiseks.“ (sma)

Fotol: EMSK asepresident Gonçalo Lobo Xavier