Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi reformimine on oluline samm kapitaliturgude liidu väljakujundamise suunas

Financial integration

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab kapitaliturgude liidu kiiret loomist ja toetab seepärast komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi asutuste reformimine, suurendades nende volitusi ja parandades nende juhtimist ja rahastamist.

„Kavandatud reformid on oluline samm suurema integratsiooni ja lähenemise suunas,“ ütles Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi reformi teemalise arvamuse raportöör Daniel Mareels (tööandjad, BE). „Reformid pakuvad uusi elemente kapitaliturgude liidu väljakujundamiseks ja tagavad finantsturgude asjakohase reguleerimise, tugevuse ja stabiilsuse.“

Komitee arvates aitaks integreeritud järelevalvega sujuvalt toimiv kapitaliturgude liit suurendada piiriüleste turutehingute arvu ning erasektori riskide piiriülene jagamine muudaks liikmesriigid vastupanuvõimelisemaks asümmeetriliste šokkide suhtes ja annaks panuse euroala majanduse elavdamisse.

Komitee usub, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi reformid peavad aitama kaasa Euroopa kapitaliturgude ühtse järelevalveasutuse loomisele, aga ka seda, et edasised sammud integratsiooni suunas nõuavad dialoogi ja konsultatsioone kõigi asjaomaste sidusrühmadega.

Mis puudutab riiklike ja Euroopa järelevalveasutuste volituste jagamist, siis kutsub komitee üles kohaldama võimalusel subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet ning tagama selguse ja õiguskindluse. Lisaks tuleks tegeleda järelevalvega seotud vajakajäämistega, mis takistavad kapitaliturgude liidu väljakujundamist.

Heites pilgu tulevikku, märgib komitee, et järelevalvesüsteemis peaksid peegelduma ka kestlikum rahastamine ning uued arengud ja moodsad tehnoloogiad, näiteks finantstehnoloogia. Lõpuks kutsub komitee üles tagama läbipaistvuse kulude jaotuse mis tahes muutuste korral ja üldiste vahendite asjakohase kontrolli. (jk)