Kokkuhoiumeetmetest saadud õppetunnid nõuavad muutust poliitikas

Lessons learned

Tulevases kriisiohjes tuleks püüelda parema tasakaalu poole eelarvepoliitiliste ja sotsiaalsete eesmärkide vahel, et vältida negatiivset mõju asjaomaste riikide majandussuutlikkusele, tööturgudele ja sotsiaalkaitsesüsteemidele. Piiravate kokkuhoiumeetmete asemel peaksid ELi institutsioonid järgima poliitikat, millega edendatakse majanduskoostööd, majanduskasvu ja solidaarsust, soovitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee omaalgatuslikus arvamuses „Kogemuste abil ELi kokkuhoiupoliitika raskete tagajärgede vältimine“

„ELi institutsioonidel peaks olema ainuvastutus kohandamisprogrammide väljatöötamise ja rakendamise eest, isegi kui luuakse partnerlusi välisinstitutsioonidega,“ ütles raportöör José Leirião (eri elualade rühm, PT) „See on äärmiselt oluline, kuna programmid peavad olema kooskõlas meie ühiste väärtuste ja eesmärkidega ning vältida tuleb minevikus tekkinud ebakõlasid ja puudujääke.“

Viimase kriisi kogemustele tuginedes peaksid ELi institutsioonid tagama, et sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna esindajad osalevad samadel alustel teiste organitega nende programmide koostamisel, korrapärasel läbivaatamisel ja hindamisel.

Komitee väljendab heameelt komisjoni eesmärgi üle reformida eurot, loobudes kokkuhoiumeetmetest ja süvendades majandus- ja rahaliitu, kuna on seisukohal, et uuendatud ja väljakujundatud majandus- ja rahaliit muudab ELi vastupidavamaks asümmeetrilistele šokkidele ja aitab ennetada tulevasi kriise.

Siiski kutsub komitee komisjoni üles töötama lisaks välja majanduse ja sotsiaalse elavdamise kavad nende riikide jaoks, kus rakendati või rakendatakse kokkuhoiumeetmeid. Komitee on seisukohal, et komisjon peaks pakkuma välja meetmed, et võidelda ELi tasandil vaesuse suurenemisega ja tagada sotsiaalne kaitse. (jk)