EL peab võtma meetmeid meditsiinitehnoloogia sektoris

Euroopa Liidu institutsioonid peavad edendama Euroopa meditsiinitehnoloogia tööstuse optimeerimist, kuna selle tulemuslikkust pärsib praegu äärmine killustatus ning aina suurem konkurentsisurve, öeldi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. veebruari 2018. aasta täiskogu istungil.

Arvamuses Tööstuse muutused tervishoiusektoris hoiatas komitee, et konkurendid on jõudnud juba Euroopa ukselävele. Seega tuleb kaubandusläbirääkimistega tagada üldise tervishoiu tagamisel ajakohane Euroopa toodang. 

EL vastutab meditsiinitehnoloogia sektori ühtlustamise eest, algatuste koondamise eest riikides ja piirkondades ning sektori ülemaailmselt konkurentsivõimeliseks muutmise eest. „Euroopa valitsused, kindlustusseltsid, seadusandjad ning patsientide ja meditsiinitöötajate esindajad ja tööstus peavad tulema kokku, et teha koostööd ja töötada välja ühine strateegia,“ ütles raportöör Joost van Iersel.

„Seega on inimfaktor määrava tähtsusega,“ lisas kaasraportöör Enrico Gibellieri. „Üleminekuks uut laadi tervishoiu- ja hooldussektorile on vaja avatud mõtlemist ja uusi tööviise ning tervishoiu ja hooldusega seotud töö ümberkujundamist. Euroopa sotsiaaldialoogi tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonnas tuleb tugevdada, keskendudes haridus- ja koolitusprogrammidele ning võrdsetele töötingimustele.“

Kuna meditsiinitehnoloogia sektor on hoogsalt arenev ja ikka veel juhtpositsioonil, tuleb kohe tegeleda sektori praeguste väljakutsetega – milleks on ebaausad kaubandustavad ja suur killustatus –, et kohaneda kiiresti pidevalt muutuva keskkonnaga. (sma)