Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates ei ole komisjoni ettepanek isikustamata andmete vaba liikumise kohta ELis piisavalt jõuline

Euroopa Komisjoni ettepanek jäi hiljaks, see ei ole piisavalt jõuline ega sidus ning selles puuduvad veenvad mehhanismid tõhusaks rakendamiseks.

Jorge Pegado Liz koostatud arvamuses, mis käsitleb isikustamata andmete vaba liikumist ELis ja võeti vastu täiskogu veebruari istungjärgul, astub komitee vastu Euroopa Komisjoni lähenemisviisile.

Komitee rõhutab, et seadusandlik algatus isikustamata andmete vaba liikumise vallas on hädavajalik, et saavutada digitaalse tegevuskava eesmärgid ja kujundada välja digitaalne ühtne turg.

Samas leiab komitee, et komisjon tegelikult ei tegele kolme kõige olulisema eemärgiga, mistõttu ei saa komitee ettepanekut heaks kiita. „See ettepanek ei aita saavutada põhieesmärke,“ märkis Jorge Pegado Liz. „See valdkond peab kuuluma üldisema lähenemisviisi alla, see peab olema esimene samm edasises arengus, millega jõulisemalt tagatakse tõeline isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidu digitaalsel ühtsel turul.“

  • Andmete asukoha nõuded

1. eesmärk: parandada isikustamata andmete piiriülest liikuvust ühtsel turul.

  • Andmete kättesaadavus pädevatele asutustele

2. eesmärk: tagada pädevate asutuste volitused taotleda ja saada juurdepääsu andmetele õigusliku kontrolli eesmärgil, näiteks inspekteerimiseks ja auditeerimiseks.

  • Andmete portimine kutselistele kasutajatele

3. eesmärk: teha andmete talletamise ja muude andmetöötlusteenuste kutselistele kasutajatele lihtsamaks teenusepakkujate vahetamine ja andmete portimine. (mp)

Fotol: Jorge Pegado Liz, raportöör komitee arvamusele isikustamata andmete vaba liikumise kohta ELis